artykuł nr 1

I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Klwów

 OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Klwów na podstawie art.38, art.40 ust. l pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 46,poz.543 z 2000r z późn. zm. ) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, póz. 2108) i art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz.535)

Ogłasza I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Klwów

l. Obręb Przystałowice Duże

Nieruchomość położona w miejscowości Przystałowice Duże , oznaczona nr 1279 o powierzchni 0.24 ha , niezabudowana , uregulowana w księdze wieczystej Nr 12.681 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział ksiąg wieczystych. Zgodnie z dotychczasowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą GRN w Klwowie Nr XXVI/10/88 z dnia 31.05.1988 r. powyższa działka na długości 100 mb od drogi znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej , pozostała część tej działki znajduje się w terenach rolnych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 4.961,18 zł w tym podatek VAT w kwocie 774,18 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 500,00 zł na konto Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002
BS Przysucha O / Potworów Filia Klwów w terminie do dnia 16 grudnia 2004 r.

 

2. Obręb Klwów

Lokal mieszkalny Nr 4 położony na I piętrze w budynku wielomieszkalnym w Klwowie przy ulicy Przysuskiej 8 o pow. 62,08 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 6,25 m2 i udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali a mianowicie klatki schodowej, .schodów do piwnic, korytarza   do piwnic oraz dachu, przewodów kominowych i murów konstrukcyjnych i udział w gruncie działki nr 1344/5, który wynosi 6833/23734 części dla której urządzona jest księga wieczysta nr 25.865 wraz z ograniczonym prawem przejazdu i przechodu nieodpłatnie przez działkę nr 1344/4 zgodnie z zapisem w księdze wieczystej nr 18797. Przeznaczenie nieruchomości — cele mieszkalne Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

Cena  wywoławcza  lokalu  mieszkalnego  wraz  z  pomieszczeniem przynależnym, udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w gruncie działki wynosi brutto: 27.616,26 zł.( słownie zł: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset szesnaście 26/100 )

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, w wysokości 2.800,00 zł.  ( słownie zł. Dwa tysiące osiemset) na konto Urzędu Gminy w Klwowie Nr
82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 BS Przysucha

O/ Potworów Filia Klwów w terminie do dnia 16 grudnia 2004 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2004 roku o godz. 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie przy ul Opoczyńskiej 35.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne , jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie później niż 3 dni po przetargu.

Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia z tym ,że nie może wynosić  mniej niż l % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w górę.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty aktu notarialnego.

Cena zakupu płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Wskazanie granic na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pok. Nr 2 tel.(0-48) 6710030.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klwowie na okres 30 dni, w dniach:

Od 19 listopada 2004 r. do 19 grudnia 2004 r.

WÓJT

Mirosław Blus

artykuł nr 2

Zakup i sukcesywną dostawę węgla do placówek oświatowych i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie

 

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

 Tel. 0-48/6710046

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60tys.Euro na:

 

„Zakup i sukcesywną dostawę węgla do placówek oświatowych i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie w sezonie grzewczym 2004/2005" w ilości :

- 170 ton węgla kamiennego „kostka",

- 90 ton węgla kamiennego „orzech II"

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Zespole Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie pokój nr 13 II piętro (budynek Urzędu Gminy Klwów)

 - za odpłatnością l0 zł.

Termin składania ofert upływa dnia 04-10-2004r. godz. l1:00.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych i wariantowych.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04-10-2004r. godz. 11:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie pok.Nr3.

W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy - prawo zamówień publicznych oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca winien wnieść wadium - w wysokości 2 500zł.

(słownie : dwa tysiące pięćset złotych)

 zgodnie z art.45 ustawy - prawo zamówień publicznych.

Kryterium oceny ofert jest: cena 100%.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Zespołu 9:00-15:0O,

tel.048/6710046

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami - Stanisław Pająk

artykuł nr 3

Zakup i sukcesywną dostawę OLEJU OPAŁOWEGO Ekotermu Plus

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie

 ul. Opoczyńska 35

26-415Klwów

tel..0-48/6710046

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60tys.Euro na:

„Zakup i sukcesywną dostawę OLEJU OPAŁOWEGO Ekotermu Plus

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie w sezonie grzewczym 2004/2005"

w ilości : 22 tyś. litrów

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Zespole Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie pokój nr 13 II piętro (budynek Urzędu Gminy Klwów) - za odpłatnością 10 zł.

Termin składania ofert upływa dnia 08-10-2004r. godz. 11:00.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych i wariantowych.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08-10-2004r. godz. 11:15

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie pok. Nr 3.

W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy - prawo zamówień publicznych oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca winien wnieść wadium - w wysokości 600zł.

(słownie : sześćset złotych) zgodnie z art.45 ustawy - prawo zamówień publicznych.

Kryterium oceny ofert jest: cena 100%.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Zespołu 900-1530,tel.048/6710046

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami - Stanisław Pająk

artykuł nr 4

"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Borowa Wola - Ligęzów"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Klwów: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Borowa Wola - Ligęzów
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Klwów, do kontaktów: Stanisława Patrzyczna, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, woj. mazowieckie, tel. 048 6710010, fax 048 6710180, e-mail: ug@bip.klwow.akcessnet.net, www.bip.klwow.akcessnet.net.
  2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
  3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
  4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1)   Opis
  1.2)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Borowa Wola - Ligęzów.
  1.3)  Opis przedmiotu zamówienia: - wodociąg wiejski z rur PCV śr. 160 mm, łącznie z uzbrojeniem (tj. zasuwy, wodomierze i hydranty p.poż.)
- łącza długości sieci z rur PCV śr. 160 mm L=5950,0 mb
- przyłącza wody z rur PE śr. 40 mm - 23 szt. o łącznej długości L=610,0 mb
- inwentaryzacja powykonawcza kpl..
  1.4)  Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Borowa Wola, Ligęzów.
  1.5)  Nomenklatura
  1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.21.50.
  1.6)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
  1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
  2)   Wielkość lub zakres zamówienia
  2.1)  Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60 000 EUR.
  3)   Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.11.2004.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)  Wymagane wadium: 8 000 PLN.
  2)   Warunki uczestnictwa
  2.1)  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
w przetargu mogą wziąć udział tylko wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający następujące warunki:
1. zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
2. pozostałe wymogi stawiane w SIWZ.
SEKCJA IV: TRYBY
 IV.1)   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  1.2)  Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
  1.3)  Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
  2)   Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  3)   Informacje administracyjne
  3.1)  Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 01.09.2004, cena - 10 PLN.
  3.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.09.2004 godzina 10:00.
  3.3)  Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
  3.4)  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 07.09.2004, godzina 10:30, sala konfencyjna pok. 3 Urzędu Gminy w Klwowie.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
 VI.1)   Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
artykuł nr 5

"Rekultywacja terenu działki Nr 347 w Klwowie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Klwów: rekultywacja terenu działki Nr 347 w Klwowie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Klwów, do kontaktów: Stanisława Patrzyczna, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, woj. mazowieckie, tel. 048 6710010, fax 048 6710180, e-mail: ug@bip.klwow.akcessnet.net, www.bip.klwow.akcessnet.net.
  2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
  3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
  4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1)   Opis
  1.2)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rekultywacja terenu działki Nr 347 w Klwowie.
  1.3)  Opis przedmiotu zamówienia: - roboty załadowcze i wowóz odpadów na wysypisko, wymieszanie gleby oraz dowóz humusu
- plantowanie terenu
- siew i sadzenie krzewów
- ogrodzenie terenu.
  1.4)  Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Klwów.
  1.5)  Nomenklatura
  1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.11.23.30.
  1.6)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
  1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
  2)   Wielkość lub zakres zamówienia
  2.1)  Wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 60 000 EUR.
  3)   Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.06.2005.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)  Wymagane wadium: 7 000 PLN.
  2)   Warunki uczestnictwa
  2.1)  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W przetargu mogą wziąć udział tylko wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 spełniający następujące warunki:
1. Zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Pozostałe wymogi stawiane w SIWZ.
SEKCJA IV: TRYBY
 IV.1)   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  1.2)  Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
  1.3)  Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
  2)   Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  3)   Informacje administracyjne
  3.1)  Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 25.08.2004, cena - 10 PLN.
  3.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.08.2004 godzina 10:00.
  3.3)  Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
  3.4)  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 31.08.2004, godzina 10:30, sala konferencyjna pok. nr 3 Urzędu Gminy w Klwowie.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
 VI.1)   Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
2)   Data wysłania ogłoszenia: 09.07.2004.