artykuł nr 1

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Klwów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2018 roku
Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Klwów zmieszanych odpadów komunalnych
Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Kod
odebranych odpadów komunalnych
Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
Masa
odebranych odpadów komunalnych [Mg]
Sposób
zagospodarowania odebranych
odpadów komunalnych
Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe
RADKOM Sp. z o.o
Ul. Witosa 94
26-600 Radom
Linia segregacji zmieszanych
odpadów komunalnych
 
 
 
 
 
 
 
20 03 01
 
 
 
 
 
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne
 
 
 
 
 
 
218,620
 
 
 
 
 
 
 
R12
 
 
Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy Odrzywół  odpadów komunalnych
Nazwa i adres instalacji,
w której zostały wytworzone odpady o kodzie
19 12 12 przeznaczone
do składowania
z odebranych i zebranych
z terenu gminy odpadów komunalnych
Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych[Mg]
Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu albo mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych [Mg]
Nazwa i adres składowiska,
na które przekazano odpady
o kodzie 19 12 12
przeznaczone do składowania wytworzone z odebranych i zebranych z terenu
gminy odpadów komunalnych
ZUOK Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowo Handlowe
RADKOM Sp. z o.o
Ul. Witosa 94
26-600 Radom
Linia segregacji zmieszanych
odpadów komunalnych
 
 
 
 
 
25,897
 
 
 
 
 
104,033
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowo Handlowe
RADKOM Sp. z o.o.
Ul. Witosa 94
26-600 Radom
Składowisko odpadów
komunalnych