artykuł nr 1

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej – wizyta studyjna

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Klwów uzyskała dotację
w wysokości 174 124,70 PLN. Część tej dotacji zostanie przeznaczona na realizację niżej określonej usługi.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klwów (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych, kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest poniższy warunek:

  • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
  •  usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

 

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Klwowie, w sali konferencyjnej, w dniu 27.05.2010 r., o godz. 10:00.

 

3.  PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

Organizacja wizyty studyjnej połączonej z warsztatami nt. rozwoju obszarów wiejskich dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów i osób aktywnych społecznie oraz pracowników samorządowych, której celem będzie:

·   zapoznanie z dobrymi praktykami oraz wymiana doświadczeń w zakresie zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich na przykładzie rozwoju turystyki wiejskiej

·   aktywizacja mieszkańców, pobudzenie mieszkańców do działania, rozwijanie przedsiębiorczości

·   wspieranie prospołecznych inicjatyw w środowiskach lokalnych

·   rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi o działalności ponad lokalnej i ogólno lokalnej poprzez zaprezentowanie im walorów i możliwości samorealizacji na terenie gminy

·   propagowanie idei obywatelskiego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej

·   współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wykorzystania lokalnej infrastruktury

Wymagania zamawiającego:

·   objęcie wizytą 30 osób z terenu Gminy Klwów – wytypowanych przez zamawiającego,

·   zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i transportu,

·   zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia,

·   zapewnienie zgodnego z celami wizyty studyjnej programu.

Czas trwania wizyty: 3 dni.

Termin wykonania zamówienia: czerwiec 2010 r.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu

monitorowania realizacji usług oraz przewidywanych działań informacyjnych.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba

jednostek zdefiniowanych jako: 1 osoba biorąca udział w wizycie studyjnej.

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

1. Organizacje pozarządowe(NGOs)

2. Organizacje kościelne

3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne

4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

5.Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst. i im podległe jednostki organizacyjne

 

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług

b) dysponowanie odpowiednim transportem do przewozu osób

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych

w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

Program realizacji usługi

Oświadczenie o dysponowaniu środkiem transportu do przewozu osób

Zobowiązanie do wykupienia odpowiednich ubezpieczeń

7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT

a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415, pokój nr 5 w terminie do 08.06.2010 r., do godziny 10:00.

b) Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)

c)  Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na

świadczenie usługi: Organizacja wizyty studyjnej”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

b.  Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert)

Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne)

2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klwowie oraz na tablicy ogłoszeń.

3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

 

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z:

Jakub Stolarek, Urząd Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, pokój nr 10, telefon: 048 671 00 10 wew. 20, faks: 048 671 00 10, e-mail: zk@klwow.pll