artykuł nr 1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej

 

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Klwów uzyskała dotację
w wysokości 174 124,70 PLN. Część tej dotacji zostanie przeznaczona na realizację niżej określonej usługi.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klwów (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych, kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest  poniższy warunek:

  • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Klwowie, w sali konferencyjnej, w dniu 05.01.2008 r., o godz. 10:00.

 

3.  PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

Zapewnienie integracji społecznej poprzez organizację „Ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy Klwów”

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

OPIS ZAMAWIANYCH USŁUG – WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW ZATWIERDZONYCH PLANÓW DZIAŁANIA

 

 

Zapewnienie integracji społecznej poprzez organizację „Ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy Klwów „ W zakresie realizacji usługi Oferent powinien:

1. Zapewnić wypoczynek zimowy dla grupy 131 dzieci w wieku gimnazjalnym
w jednej z miejscowości znajdujących się w polskich górach.

2. Zapewnić opiekunów (zamawiający sugeruje nauczycieli pracujących
w Publicznym Gimnazjum w Klwowie) .

3. Czas pobytu wynosi 4 dni.

4. Standard warunków pobytu:
a) zakwaterowanie w pokojach 2,3 i 4 osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym,
b) wyżywienie: minimum 3 posiłki dziennie,
c) zapewnienie wykwalifikowanej kadry wychowawców,
d) ubezpieczenie NNW i transport (autokar do dyspozycji uczestników zimowiska),
g) przygotowanie programu kulturalno-rekreacyjnego,
h) zapewnienie gier, zabaw prowadzonych przez instruktorów.

Termin wykonania zamówienia: okres między 19.01.2009 r., a 31.01.2009 r.

Ze względu na dużą grupę młodzieży istnieje możliwość zorganizowania zimowiska w kilku turach – informację taką należy zamieścić w ofercie.

 

 

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: liczba dzieci uczestniczących w zimowisku.

 

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

1. Organizacje pozarządowe(NGOs)

2. Organizacje kościelne

3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne

4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

5.Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst. i im podległe jednostki organizacyjne

 

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

Kryteria techniczne winny być dostosowane do charakteru i zakresu zamawianych usług, winny być ustalone w taki sposób aby możliwym była ocena „spełnia/nie spełnia”. Kryteria winny być tak ustalone, że niespełnienie chociażby jednego warunku oznacza w praktyce, że dany usługodawca nie ma możliwości zrealizowania usługi w zakładanym kształcie.
a. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b. dysponowanie odpowiednią bazą lokalową, zapleczem kuchennym i toaletą
c. dysponowanie odpowiednia kadrą opiekunów
d. dysponowanie doświadczeniem w organizacji imprez
e. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty i oświadczenia:
·  Oświadczenie o wynajęciu ośrodka wypoczynkowego
· Lista opiekunów z podaniem wykształcenia i stażu pracy
· Oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia w organizacji imprez
· Oświadczenie o zapewnieniu usługi zgodnie z zamówieniem
·  Przedstawienie szczegółowego opisu programu imprezy

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

 

7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT

a)  Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415, pokój nr 20 w terminie do 09.01.2009 r., do godziny 10:00.

b)  Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)

c)  Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług: Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

b.  Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert)

Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne)

2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 1 tygodnia od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klwowie oraz na tablicy ogłoszeń.

3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

 

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są
o skontaktowanie się z:

Jakub Stolarek, pokój nr 20, telefon: 048 671 00 10 wew. 20, faks: 048 671 00 10,
e-mail:
zk@klwow.pll