artykuł nr 1

 

 

STATUT

Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie z siedzibą w budynku Urzędu Gminy
w Klwowie
zwany dalej Zespołem działa na podstawie Uchwały Rady Gminy Klwów
Nr VI/36/2003 z dnia 18 września 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie, oraz:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 67 poz. 329 z poźn. zm.)

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

3. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t. jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz.1593 z poźn. zm.)

4. Obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki budżetowej.

5.Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 karta nauczyciela (t. jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z poźn. zm.)

6. Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych (t. jednolity Dz. U. z 2002 Nr 72 poz. 664 z późn. zm.)

 

§ 2

 

Zespół obejmuje swoją działalnością Publiczne Szkoły Podstawowe, Publiczne Gimnazjum oraz Przedszkole na terenie gminy Klwów.

 

§ 3

 

1. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Klwów.

2. Podstawą działania jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy Klwów.

 

II. Cel i podmiot działania

 

§ 4

 

Zespół powołany jest do obsługi ekonomiczno –administracyjnej i finansowo –księgowej publicznych szkół, przedszkola i Publicznego Gimnazjum oraz organizacji dowozu uczniów do szkół.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

a)   obsługa administracyjno gospodarcza, zaopatrzenie hurtowe oraz sprawy remontów
i inwestycji,

b)   obsługa finansowo księgowa placówek, organizowanie wypłat i wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wypłatach z osobowego funduszu płac, rozliczenia z ZUS-em i Urzędem Skarbowym,

c)   planowanie i statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rocznych poszczególnych placówek oświatowych i własnych, zatrudnienia, osobowego funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.

d)   opracowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych Zespołu oraz wszystkich obsługiwanych placówek we współpracy z tymi placówkami,

e)   archiwizowanie dokumentacji,

f)   wykonywanie innych zadań zleconych odrębnymi umowami lub wynikających
z odpowiednich ustaw i bieżącej działalności szkół,

g)   współpraca z dyrektorami szkół w zakresie organizacyjnego przygotowania roku szkolnego,

h)   organizowanie przy współudziale dyrektorów dowożenia dzieci do szkół oraz nadzór nad tym dowozem,

i)   przygotowywanie na zlecenie Wójta informacji, analiz, ocen oraz innych dokumentów z zakresów funkcjonowania szkół na terenie gminy Klwów.

 

III. Zarządzenia i organizacja

 

§ 5

 

Zespół nie posiada osobowości prawnej. Rozlicza się z przychodów i rozchodów z budżetem gminy. Działalność Zespołu finansowana jest z budżetu gminy.

 

§ 6

 

Strukturę organizacyjną Zespołu określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Wójta Gminy.

 

§ 7

 

1. Nadzór nad działalnością Zespołu w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Wójt Gminy.

2. Zespołem kieruje Dyrektor, który zatrudniany jest przez Wójta Gminy.

 

§ 8

 

1. Dyrektor Zespołu zarządza i reprezentuje go na zewnątrz w oparciu o umocowanie określone w statucie oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta.

2. Dyrektor Zespołu przedkłada corocznie Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Zespołu.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za skutki swojej działalności przed Wójtem.

 

§ 9

 

1. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

2. Do podstawowych uprawnień i obowiązków dyrektora Zespołu należy:

a)   samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z prawem i statutem,

b)   powoływanie i odwoływanie głównego księgowego Zespołu,

c)   ponoszenie odpowiedzialności za opracowywanie na bazie posiadanych środków projektów planów finansowo- rzeczowych obsługiwanych placówek oraz Zespołu,

d)   ustalenie wewnętrznej pracy Biura a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,

e)   podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników,

f)   określanie kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie stosownych decyzji,

g)   ustalenie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych Zespołu z zapewnieniem sprawności ich obiegu,

h)   obsługa remontowo –inwestycyjna szkół i placówek oświatowych,

i)   zapewnienie pracownikom Zespołu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

j)   prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek.

 

IV. Gospodarka finansowa.

 

§ 10

 

1. Do podejmowania czynności przekraczających zakres ustalony statutem, potrzebna jest zgoda Wójta Gminy.

2. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez dyrektora po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

3. Na początku działalności Zespołu dyrektor przejmuje pracowników od Urzędu Gminy
w Klwowie wg wykazu sporządzonego przez Wójta Gminy.

 

§ 11

 

Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w ustawie o finansach publicznych.

 

§ 12

 

Zespół posiada odrębny rachunek bankowy.

 

V. Postanowienia końcowe.

 

§ 13

 

Zespół jest zakładem pracy w rozumieniu prawa pracy.

 

§ 14

 

Statut Zespołowi nadaje Rada Gminy.

 

§ 15

 

Dokonywanie wszelkich zmian w statucie odbywa się w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

Dostępne kategorie:
Statut