artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.

 • Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 3A/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasady konkurencyjności.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na 2018 roku".   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Przystałowice Duże - Kolonia. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Prowadzenie klubu sportowego w 2018 roku"  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej instrukcji zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowych i księgowych w Urzędzie Gminy Klwów pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie zmian w polityce rachunkowości w Urzędzie Gminy Klwów  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 22/2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start". pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 23A/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie - Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 28/2018 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie pożyczki.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 29/2018 w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa  Gospodarza (HNS) w Urzędzie Gminy Klwów.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 30/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 31/2018 w sprawie skrócenia pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy Klwów.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie czasu pracy w Urzędzie Gminy Klwów.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 33/2018 w sprawie skrócenia pracy na okres upałów.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 34/2018 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 35/2018 w sprawie udzielenia dwóch pożyczek - Stowarzyszeniu Babska Rzeczypospolita Klwów.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru końcowego zadania. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 37/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 39/2018 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 40/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 41/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 42/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 43/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 44/2018 w sprawie udzielenia dwóch pożyczek - Lokalnej Grupie Działania.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 45/2018 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru końcowego zadania. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 46/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klwów na lata 2018-2028.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 49/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 50/2018 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania ruchomego majątku Gminy Klwów. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 53/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 54/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 56/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Klwowie. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 57/2018 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach i budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Klwów. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 58/2018 w sprawie sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad zakupu, magazynowania, wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy, maszyny, sprzęt, eksploatowane w Urzędzie Gminy Klwów. pdf  Zarządzenie