artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2016 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2016 r.

 • Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Klwów.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na 2016 roku".   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie postępowania pracowników Urzędu Gminy Klwów wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie upoważnienia pracownika do przeprowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administaracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 r. Gminy Klwów.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 12/2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 13/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie: upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 15/2016 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Sulgostów w celu wyboru nowego sołtysa.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 18/2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu 2016 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 19/2016 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej Gminy Klwów według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 20/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 21/2016 w sprawie amiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Klwów na lata 2016-2022  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 22/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 23/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 24/2016 w sprawie czasu pracy w Urzędnie Gminy Klwów.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 24a/2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w nadzorowanych jednostkach budżetowych Gminy Klwów.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 26/2016 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 27/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kludnie Pani Ewie Płasarek. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 28/2016 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru końcowego zadania.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 29/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 30/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kludnie. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 31/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 32/2016 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Głuszyna w celu wyboru nowego sołtysa. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 33/2016 w sprawie konsultacji społecznych. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 34/2016 w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Klwów. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 35/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kludnie. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 36/2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu w 2016 r. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 38/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 39/2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu w 2016 r. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 40/2016 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 41/2016 w sprawie przedłozenia Radzie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klwów na lata 2017-2022.pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 42/2016 w sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Klwów.pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 43/2016 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Klwowie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny.pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 44/2016 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Klwów.pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 45/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 46/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 47/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 48/2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu w 2016 r. pdf  Zarządzenie