artykuł nr 1

Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 r.

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 r.

  Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Uchwałami i na podstawie ustaw: o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 1381 z późn. zm.), o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 (tj. Dz. U. z 2013 poz. 465z późn. zm.), o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tj. Dz. U. z 2010, poz. 613 z późn. zm.) oraz o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. 2015 roku poz. 1515) ustalony został:

1. Podatek rolny

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381) - 130,00 zł 

- od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381) - 260,00 zł

2. Podatek leśny

- 42,19  zł. za hektar

3. Stawki podatku od nieruchomości:

- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 0,31 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,10 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

- od budynków lub ich części zajętych z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych swiadczeń - 4,65 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

- od pozostałych budynków lub ich części ( w tym letniskowe ) - 6,95 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

- od budowli, oraz od budowli związanych z wytworzeniem energii elektrycznej lub ciepła, linie elektryczne lub ciepła, linie elektromagnetyczne przesyłowe i rurociągi i przewody sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, budynki lub i części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody - 2% ich wartości.

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

- od gruntów : 

a) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych- 2,31 zł. od 1 ha pow.

b) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.- 0,30 zł. od 1 m2

c) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji(Dz. U. z 2015r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1m2 powierzchni.

4. Opłaty administracyjne

Opłacie administracyjnej podlega sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

- od wypisu dotyczącego jednej miejscowości – 40 zł.

- od wypisu dotyczącego dwóch i więcej miejscowości – 60 zł.

- od wyrysu – 50 zł.

5. Podatek od środków transportowych

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

1.

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

260 zł

2.

powyżej 5,5 t a poniżej 12 t

400 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

dwie osie

12

13

890 zł

1100 zł

13

14

1000 zł

1210 zł

14

15

1100 zł

1330 zł

15

 

1210 zł

1430 zł

trzy osie

12

17

1100 zł

1330 zł

17

19

1330 zł

1740 zł

19

21

1740 zł

2000 zł

21

23

2290 zł

2180 zł

23

25

2290 zł

2290 zł

25

 

2290 zł

2400 zł

cztery osie i więcej

12

25

1740 zł

1960 zł

25

27

1960 zł

2170 zł

27

29

2180 zł

2270 zł

29

31

2290 zł

2580 zł

31

 

2330 zł

2 580 zł

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

 Stawka podatku

1.

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

590 zł

2.

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

700 zł

3.

powyżej 9 t a poniżej 12 t

820 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

dwie osie

12

18

1080 zł

1280 zł

18

25

1280 zł

1400 zł

25

31

1410 zł

1510 zł

31

 

1540 zł

2100 zł

trzy osie

12

40

1630 zł

1930 zł

40

 

1840 zł

2660 zł

 


5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

 Stawka podatku

1.

od 7 t do 10 t

200zł

2.

powyżej 10 t a poniżej 12 t

210 zł

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

jedna oś

12

18

310 zł

400 zł

18

25

330 zł

400 zł

25

 

360 zł

610 zł

dwie osie

12

28

330 zł

400 zł

28

33

660 zł

920 zł

33

38

920 zł

1390 zł

38

 

1 250 zł

1840 zł

trzy osie

12

38

710 zł

990 zł

38

 

990 zł

1360 zł

7. Od autobusu wyprodukowanego w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Lp.

 

 Stawka podatku

1.

mniej niż 22 miejsca

420 zł

2.

równej lub większej niż 22 miejsca

960 zł

 

Do pobrania:

Wzór formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 rok.