artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2015 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2015 r.

 • Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2015.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Klwów w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Klwów   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.    pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie powołania oraz dziłania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Klwowie.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r. Gminy Klwów.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.    pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 10/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.   pdf  Zarządzenie 
 • Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 12/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 14/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 16/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 17/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Klwów.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 18/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad zakupu, magazynowania, wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy, maszyny, sprzęt, eksploatowane w Urzędzie Gminy Klwów.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 20/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 21/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Klwów.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 22/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 23/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 24/2015 w sprawie czasu pracy w Urzędzie Gminy Klwów  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 26/2015 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy z I półrocze 2015 r.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 27/2015 w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Klwów.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 28/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 29/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 30/2015 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 31/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 32/2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 33/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 34/2015 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia końcowego odbioru zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążno"  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 35/2015 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 36/2015 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 37/2015 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klwów na lata 2016-2022.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 38/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 39/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 40/2015 w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Klwów.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 41/2015 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu w 2015 roku.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 42/2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Klwów.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 43/2015 w sprawie zmian polityki rachunkowości.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 44/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 44/2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Klwowie.  pdf  Zarządzenie