artykuł nr 1

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

 w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

  W dniu 1 lipca 2011 roku Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zasadniczo zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami i ustanawia nowe zasady finansowania , odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Ustawa potocznie nazywana „ ustawą śmieciową” wchodzi w życie w dnia 1 stycznia 2012 r  i nakłada na gminę obowiązek stopniowego wprowadzania systemu gospodarki odpadami, najpóźniej do dnia 1 lipca 2013 roku.

Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2012 r. o zmianie o utrzymaniu czystości    i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152 poz. 897 ) działalność    w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

Na stronie Urzędu Gminy Klwów zamieszczać będziemy informacje na temat wprowadzania nowego systemu.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Klwów tworzy i prowadzi Wójt od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Klwów obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

  1. Nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
  2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) o ile taki przedsiębiorca posiada
  3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu

 Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1.   Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152 poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 us5t. 2.,

2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze , Wójt Gminy Klwów dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35 ( pokój Nr 2 ) oraz na stronie internetowej www.klwow.pl.

Uwaga: Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy czyli do dnia 31 grudnia 2012 roku na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152 poz. 897 ).