artykuł nr 1

Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 r.

  Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Uchwałami i na podstawie ustaw: o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (tj. Dz. U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431 z poźn. zm.), o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 (tj. Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tj. Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591) ustalony został:

1. Podatek rolny

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr. 136, poz. 969) - 130,00 zł 
- od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr. 136, poz. 9691) - 260,00 zł

2. Podatek leśny

- 41,07 zł. za hektar

3. Stawki podatku od nieruchomości:

- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,38 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,45 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 0,31 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,87 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków lub ich części zajętych z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych swiadczeń - 4,45 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od pozostałych budynków lub ich części ( w tym letniskowe ) - 6,68 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budowli, oraz od budowli związanych z wytworzeniem energii elektrycznej lub ciepła, linie elektryczne lub ciepła, linie elektromagnetyczne przesyłowe i rurociągi i przewody sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, budynki lub i części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody - 2% ich wartości.
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,47 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od gruntów :

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,13 zł. od 1 ha pow.

b) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.- 0,24 zł. od 1 m2

4. Opłaty administracyjne

Opłacie administracyjnej podlega sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
- od wypisu dotyczącego jednej miejscowości – 40 zł.
- od wypisu dotyczącego dwóch i więcej miejscowości – 60 zł.
- od wyrysu – 50 zł.

5. Podatek od środków transportowych

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

1.

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

200 zł

2.

powyżej 5,5 t a poniżej 12 t

400 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

dwie osie

12

13

300 zł

400 zł

13

14

300 zł

420 zł

14

15

420 zł

578 zł

15

578 zł

1307 zł

trzy osie

12

17

380 zł

520 zł

17

19

380 zł

5300 zł

19

21

880 zł

1000 zł

21

23

880 zł

1060 zł

23

25

1060 zł

1645 zł

25

1060 zł

1645 zł

cztery osie i więcej

12

25

687 zł

697 zł

25

27

697 zł

1087 zł

27

29

1087 zł

1726 zł

29

31

1726 zł

2560 zł

31

1726 zł

2 560 zł

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

 

1.

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

500 zł

2.

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

500 zł

3.

powyżej 9 t a poniżej 12 t

500 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

dwie osie

12

18

500 zł

500 zł

18

25

500 zł

502 zł

25

31

585 zł

960 zł

31

1500 zł

2100 zł

trzy osie

12

40

1301 zł

1800 zł

40

1800 zł

2660 zł

 


5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

 

1.

od 7 t do 10 t

200zł

2.

powyżej 10 t a poniżej 12 t

200 zł

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

jedna oś

12

18

200 zł

400 zł

18

25

200 zł

400 zł

25

334 zł

586 zł

dwie osie

12

28

220 zł

400 zł

28

33

640 zł

887 zł

33

38

887 zł

1348 zł

38

1 200 zł

1774 zł

trzy osie

12

38

707 zł

984 zł

38

984 zł

1337 zł

7. Od autobusu wyprodukowanego w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Lp.

 

1.

mniej niż 20 miejsc

390 zł

2.

powyżej 20 miejsc do 29 miejsc

390 zł

3.

równej lub wyższej niż 30 miejsc

590 zł