artykuł nr 1

 

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2011 r.

 

 • Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie upoważnienia Pani Wioletty Kucharskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania postepowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie upoważnienia Pani Wioletty Kucharskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie upoważnienia Pani Wioletty Kucharskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dopodejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie upoważnienia Pani Wioletty Kucharskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania postepowania w sprawie świadczeń rodzinnych  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Klwów  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania ruchomego majatku Gminy Klwów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 8/2011 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Klwów w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 r.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Klwów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie upoważnienia Pani Urszuli Nowak - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawiewprowadzenia w Urzędzie Gminy Klwów zasad i trybu wykonania czynności kancelaryjnych. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmian z planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie zmian w planie wydatków w 2011 r.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Klwów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie zmian w planie wydatków w 2011 r.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie zmian w planie wydatków w 2011 r.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 roku.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności w zakresie prawa pracy wobec Wójta Gminy Klwów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatkow budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie powołania  Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 33/2011  w sprawie upoważnienia Pani Doroty Bystros - aspiranta pracy socjalnej do przeprowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 34/2011  w sprawie powołania komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 35/2011  w sprawie zmian organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 36/2011  w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 37/2011  w sprawie ustalenia dnia 16 lipca 2011 dniem pracujacym dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Klwów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatkow budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie zmian z planie wydatkow budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 41/2011  w sprawie powołania komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 42/2011  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Oryganizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 43/2011  w sprawie zmian Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 oraz wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondycyjnego.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 44/2011  w sprawie czasu pracy w Urzędzie Gminy Klwów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 45/2011  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  budżetu Gminy za I półrocze 2011 r.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 46/2011  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu  ofert na realizację zadania publicznego.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatkow budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 47a/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 48/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Klwów na lata 2011-2020.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn. "Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Przystałowicach Duzych - II etap". Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie powołania komisji obwodowych. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatkow budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Sulgostowie". Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie powołaniaZespołu Interdyscyplinarnego. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatkow budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów projektu budżetu na 2012 r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klwów na  lata 2012 -2020 r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 57/2011 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatkow budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie zmian z planie dochodów i wydatkow budżetu oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 59/2011  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjego Urzędu Gminy Klwów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie powołania stałych komisji do spraw weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 61/2011  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie przeprowadzenia inwetaryzacji na dzień 31 grudnia 2011roku   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych Gminy Klwów w zakresie trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie