artykuł nr 1

Podatki i opłaty obowiązujące w 2010 r.

  Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Uchwałami i na podstawie ustaw: o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (tj. Dz. U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431 z poźn. zm.), o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 (tj. Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tj. Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591) ustalony został:

1. Podatek rolny

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 1993 r. Nr. 94, poz. 431) - 85,25 zł 
- od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 1993 r. Nr. 94, poz. 431) - 170,50 zł

2. Podatek leśny

- 25,53 zł. za hektar

3. Stawki podatku od nieruchomości:

- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,37 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,02 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 0,31 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,70 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,05 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od pozostałych budynków lub ich części ( w tym letniskowe ) - 6,49 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budowli, oraz od budowli związanych z wytworzeniem energii elektrycznej lub ciepła, linie elektryczne lub ciepła, linie elektromagnetyczne przesyłowe i rurociągi i przewody sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, budynki lub i części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody - 2% ich wartości.
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,45 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od gruntów :

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,07 zł. od 1 ha pow.

b) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.- 0,23 zł. od 1 m2

4. Opłaty administracyjne

Opłacie administracyjnej podlega sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
- od wypisu dotyczącego jednej miejscowości – 40 zł.
- od wypisu dotyczącego dwóch i więcej miejscowości – 60 zł.
- od wyrysu – 50 zł.

5. Podatek od środków transportowych

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

1.

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

260 zł

2.

powyżej 5,5 t a poniżej 12 t

390 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

dwie osie

12

13

890 zł

1 100 zł

13

14

1000 zł

1 210 zł

14

15

1 100 zł

1 330 zł

15

1 210 zł

1 430 zł

trzy osie

12

17

1 100 zł

1 330 zł

17

19

1 330 zł

1 740 zł

19

21

1 740 zł

2 000 zł

21

23

2 290 zł

2 180 zł

23

25

2 290 zł

2 290 zł

25

2 290 zł

2 400 zł

cztery osie i więcej

12

25

1 740 zł

1 960 zł

25

27

1 960 zł

2 170 zł

27

29

2 180 zł

2 270 zł

29

31

2 290 zł

2 580 zł

31

2 330 zł

2 580 zł

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

 

1.

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

590 zł

2.

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

700 zł

3.

powyżej 9 t a poniżej 12 t

820 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

dwie osie

12

18

1 080 zł

1 280 zł

18

25

1 280 zł

1 400 zł

25

31

1 410 zł

1 510 zł

31

1 540 zł

2 010 zł

trzy osie

12

40

1 630 zł

1 930 zł

40

1 840 zł

2 600 zł

 


5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

 

1.

od 7 t do 10 t

190zł

2.

powyżej 10 t a poniżej 12 t

210 zł

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

jedna oś

12

18

310 zł

340 zł

18

25

330 zł

360 zł

25

360 zł

610 zł

dwie osie

12

28

330 zł

360 zł

28

33

660 zł

920 zł

33

38

920 zł

1 390 zł

38

1 250 zł

1 840 zł

trzy osie

12

38

710 zł

990 zł

38

990 zł

1 360 zł

7. Od autobusu wyprodukowanego w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Lp.

 

1.

mniej niż 20 miejsc

1540 zł

2.

powyżej 20 miejsc do 29 miejsc

1550 zł

3.

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1960 zł