artykuł nr 1

Podatki i opłaty obowiązujące w 2009 r.

  Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Uchwałami i na podstawie ustaw: o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (tj. Dz. U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431 z poźn. zm.), o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 (tj. Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tj. Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591) ustalony został:

1. Podatek rolny

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 1993 r. Nr. 94, poz. 431) - 100 zł 
- od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 1993 r. Nr. 94, poz. 431) - 200 zł

2. Podatek leśny

- 25,30 zł. za hektar

3. Stawki podatku od nieruchomości:

- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,35 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 0,31 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,67 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,02 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od pozostałych budynków lub ich części ( w tym letniskowe ) - 6,47 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od budowli, oraz od budowli związanych z wytworzeniem energii elektrycznej lub ciepła, linie elektryczne lub ciepła, linie elektromagnetyczne przesyłowe i rurociągi i przewody sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, budynki lub i części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody - 2% ich wartości.
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,43 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od gruntów :

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,05 zł. od 1 ha pow.

b) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.- 0,22 zł. od 1 m2

4. Opłaty administracyjne

Opłacie administracyjnej podlega sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
- od wypisu dotyczącego jednej miejscowości – 40 zł.
- od wypisu dotyczącego dwóch i więcej miejscowości – 60 zł.
- od wyrysu – 50 zł.

5. Podatek od środków transportowych

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita


1.

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

250 zł

2.

powyżej 5,5 t a poniżej 12 t

385 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

dwie osie

12

13

880 zł

1 092 zł

13

14

998 zł

1 206 zł

14

15

1 092 zł

1 321 zł

15


1 206 zł

1 425 zł

trzy osie

12

17

1 092 zł

1 321 zł

17

19

1 321 zł

1 737 zł

19

21

1 737 zł

1 955 zł

21

23

2 288 zł

2 174 zł

23

25

2 200 zł

2 288 zł

25


2 288 zł

2 392 zł

cztery osie i więcej

12

25

1 737 zł

1 955 zł

25

27

1 955 zł

2 163 zł

27

29

2 174 zł

2 267 zł

29

31

2 288 zł

2 579 zł

31


2 330 zł

2 579 zł

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita


1.

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

582 zł

2.

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

697 zł

3.

powyżej 9 t a poniżej 12 t

811 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

dwie osie

12

18

1 071 zł

1 279 zł

18

25

1 279 zł

1 394 zł

25

31

1 404 zł

1 508 zł

31


1 539 zł

2 007 zł

trzy osie

12

40

1 622 zł

1 924 zł

40


1 830 zł

2 600 zł


5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita


1.

od 7 t do 10 t

187zł

2.

powyżej 10 t a poniżej 12 t

208 zł

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

jedna oś

12

18

302 zł

333 zł

18

25

322 zł

354 zł

25


354 zł

603 zł

dwie osie

12

28

322 zł

354 zł

28

33

655 zł

915 zł

33

38

915 zł

1 383 zł

38


1 248 zł

1 830 zł

trzy osie

12

38

707 zł

988 zł

38


988 zł

1 352 zł

7. Od autobusu wyprodukowanego w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Lp.1.

mniej niż 20 miejsc

1539 zł

2.

powyżej 20 miejsc do 29 miejsc

1550 zł

3.

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1955 zł