artykuł nr 1

Załączniki:
Zarządzenie Nr 71/2008 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Klwowie. 744 KB
Zarządzenie Nr 70/2008 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2008 r. 78 KB
Zarządzenie Nr 69/2008 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadań pn.: Budowa boiska sportowego w m. Sady Kolonia oraz Przebudowa placów przy OSP, ZOZ, GK. 87 KB
Zarządzenie Nr 68/2008 w sprawie przeprowadzenia kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie. 93 KB
Zarządzenie Nr 67A/2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2008 r. 108 KB
Zarządzenie Nr 67/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ?Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie powstałego deficytu w budżecie Gminy Klwów na 2008 r95 KB
Zarządzenie Nr 66/2008 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia końcowego odbioru zadania pn.: WYMIANA WIĘŹBY DACHOWEJ I REMONT ELEWACJI BUDYNKU OSP W KLWOWIE85 KB
Zarządzenie Nr 65/2008 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: REMONT I WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA W KLWOWIE86 KB
Zarządzenie Nr 64/2008 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2008 r. 80 KB
Zarządzenie Nr 63/2008 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI GŁUSZYNA91 KB
Zarządzenie Nr 62/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOWŚCI SADY KOLONIA90 KB
Zarządzenie Nr 61/2008 w sprawie przedłozenia Radzie Gminy Klwów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu gminy na 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 87 KB
Zarządzenie Nr 60/2008 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia częściowego odbioru zadania pn.: WYMIANA WIĘŹBY DACHOWEJ I REMONT ELEWACJI BUDYNKU OSP W KLWOWIE89 KB
Zarządzenie Nr 59/2008 w sprawie powołania zespołu ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat. B złozonej w archiwum zakładowym. 82 KB
Zarządzenie Nr 58/2008 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2008 r. 135 KB
Zarządzenie Nr 57/2008 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO86 KB
Zarządzenie Nr 56/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI GŁUSZYNA92 KB
Zarządzenie Nr 55/2008 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej. 92 KB
Zarządzenie Nr 54/2008 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2008 r. 78 KB
Zarządzenie Nr 53/2008 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu oc wg. stanu na dzień 31.10.2008 r. 91 KB
Zarządzenie Nr 52/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: ?Remont i wyposażenie przedszkola w Klwowie?90 KB
Zarządzenie Nr 51A/2008 w sprawie powołania zespołu ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych 21 października 2007 111 KB
Zarządzenie Nr 51/2008 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia częściowego odbioru zadania pn.: ?BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO?86 KB
Zarządzenie Nr 50/2008 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2008 r. 76 KB
Zarządzenie Nr 49/2008 w sprawie upoważnienia Pani Wioletty Kucharskiej Specjalisty Grninnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie do prowadzenia postępowania w sprawie Świadczeń funduszu alimentacyjnego.28 KB
Zarządzenie Nr 48/2008 w sprawie upowaznienia Pani Grażyny Drabikowskiej Specjalisty Pracy Socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznewj Klwowie do prowadzenia postępowaniwa sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i do wydawania w tych sprawach decyzji.32 KB
Zarządzenie Nr 47/2008 w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na,,Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 48 od km 46+656 oraz od km 47+094 do km 47+108 do km 47+182 48 KB
Zarządzenie Nr 45/2008 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Rachunkowej - Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2008 r. 54 KB
Zarządzenie Nr 44/2008 w sprawie powolania komisji w celu przeprowadzenia częściowego odbioru zadania pn.: ''BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO"36 KB
Zarządzenie Nr 43/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ''Budowa boiska sportowego trawiastegow mieiscowości Klwów - I etap"42 KB
Zarządzenie Nr 42/2008 w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowewj celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO DO PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI SADY KOLONIA43 KB
Zarządzenie Nr 41/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Wymiana więźby dachowej i remont elewacji budynku OSP w Klwowie"40 KB
Zarządzenie Nr 40/2008 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie.71 KB
Zarządzenie Nr 38/2008 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Adrianny Dobrodziej, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.75 KB
Zarządzenie Nr 38/2008 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2008 r.34 KB
Zarządzenie Nr 37/2008 w sprawie powolania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej72 KB
Zarządzenie Nr 36/2008 w sprawie powołania Kornisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wymiana więźby dachowej i remont elewac.ji budynku OSP w Klwowie"39 KB
Zarządzenie Nr 35/2008 w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Drabikowskiej Specjalisty Pracy Socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Klwowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości giminy.30 KB
Zarządzenie Nr 34/2008 w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Drabikowskiej Specjalisty Pracy Socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznewj Klwowie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacynjych oraz zaliczce alimentacynjej i do wydawania w tych sprawach decyzji.39 KB
Zarządzenie Nr 33/2008 w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Drabikowskiej Specjalisty pracy Socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji.32 KB
Zarządzenie Nr 32/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowewj celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn ,BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO DO PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI SADY KOLONIA43 KB
Zarządzenie Nr 31/2008 w sprawie powolania komisji w celu przeprowadzenia częściowego odbioru zadania pn.: .Przebudowa drogi gminnej w mieiscowości Sulgostów- II etap"33 KB
Zarządzenie Nr 29/2008 w sprawie u tworzenia Gminnego C entrum Zarządzania Kar yzysowego.74 KB
Zarządzenie Nr 28/2008 w sprawie powolania i orgnnizacji Gminnego Zespolu Zarządzania Kryzysowego32 KB
Zarządzenie Nr 27/2008 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2008 r.50 KB
Zarządzenie Nr 26/2008 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn: Przebudowa drogi gminnej w mikejscowości Borowa Wola36 KB
Zarządzenie Nr 25/2008 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn: Przebudowa drogi gminnej Podczasza Wola - Kłudno36 KB
Zarządzenie Nr 23/2008 w sprawie przyjęcia Planu Działania w ramach Programu Integracji Społecznej 25 KB
Zarządzenie Nr 22/2008 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia częsciowego odbioru zadania pn: Przebudowa drogi gminnej Podczasza Wola - Kłudno35 KB
Zarządzenie Nr 21/2008 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Klwów. 213 KB
Zarządzenie Nr 20/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Drążno.222 KB
Zarządzenie Nr 19/2008 w sprawie czasu pracy w Urzędzie Gminy w Klwowie. 161 KB
Zarządzenie Nr 17/2008 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Sulgostów Jaskółki. 165 KB
Zarządzenie Nr 16/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Podczasza Wola - Kłudno173 KB
Zarządzenie Nr 15/2008 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2008 r. 148 KB
Zarządzenie Nr 14/2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu na Samochód Specjalny Pożarniczy. 190 KB
Zarządzenie Nr 13/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Klwów stanowiącej własność gminy Klwów. 173 KB
Zarządzenie Nr 11/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu ustnego. 195 KB
Zarządzenie Nr 10/2008 w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego w Klwowie do przeprowadzenia gminnych eliminacji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: 112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie. 181 KB
Zarządzenie Nr 9/2008 w sprawie zagospodarowania środka trwałego ruchomego stanowiącego mienie Gminy. 190 KB
Zarządzenie Nr 8/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borowa Wola. 220 KB
Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania ruchomego majątku Gminy Klwów. 1,012 KB
Zarządzenie Nr 6/2008 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu, zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej. 944 KB
Zarządzenie Nr 5/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ?Zakup jednego nowego samochodu - mikrobus 9 miejscowy posiadający homologację samochodu osobowego przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.190 KB
Zarządzenie Nr 4/2008 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z osobami ubiegającymi sie o wolne stanowisko pracy ds. organiacyjno- administracyjnych. 191 KB
Zarządzenie Nr 3/2008 w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 r. 156 KB
Zarządzenie Nr 2/2008 w sprawie powołania zespołu ds. budowania, monitorowania i ewaluacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.186 KB
Zarządzenie Nr 1/2008 w sprawie rozpoczęcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klwowie. 164 KB