artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

artykuł nr 2

STRAJK ROLNIKÓW 09.02.2024

obrazek
artykuł nr 3

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Gmina Klwów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 określonego w art. 4 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Rodzaj zadania
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
1) Realizacja zadania zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będących mieszkańcami Gminy Klwów w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, zwanego dalej „asystentem”.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego

2. Załącznik nr1 do ogłoszenia wzór oferty do ogłoszenia realizacji zadania publicznego

3. Załącznik nr1 do oferty - oświadczenie VAT

4. Załącznik nr2 do oferty-oświadczenie RODO

5. Załącznik nr2 do ogłoszenia - umowa o realizacje zadania publicznego

6. Załącznik nr3 do ogłoszenia -sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

7. Załącznik nr4 do ogłoszenia Program realizacji AOON dla JST edycja2024

8. Załącznik nr5 do ogłoszenia karta zgłoszenia

9. Załącznik nr6 karta realizacji usług

10. Załącznik nr7 do ogłoszenia karta zakresu czynności

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

artykuł nr 5

„Organizowanie czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży w formach stacjonarnych i wyjazdowych, działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych”

Klwów; 07.06.2023 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40,572) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571 ) oraz Uchwały Nr XXXII/240/2023 Rady Gminy Klwów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 

Wójt Gminy Klwów
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania gminy w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  pn.
„Organizowanie czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży w formach stacjonarnych i wyjazdowych, działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych”

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4, ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2023  poz.571 ).

I. Rodzaj zadania

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadania w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2023 ”

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2023 wynosi :

–40.000zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych ).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 )
 2. Przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r., poz. 571)

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od 01.07.2023 r. do 31.08 2023 r.
 2. Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.
 3. Warunki realizacji zadania:
  1. organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
  2. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia,
  3. promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej,
  4. zapewnienie noclegów w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
  5. zapewnienie wyżywienia w czasie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

V. Termin składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 30 czerwca 2023 r. do godz. 15.30.
 2. Miejsce składania ofert: osobiście- sekretariat Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów,  drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Klwowie,

Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa ·   

 1. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Dz.U. z 2018 r. poz. 2057.
 2. Do oferty winny być załączone następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji  lub inny podobny dokument dot. podmiotu składającego ofertę,

b) aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności składającego ofertę,

d) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty,

e) oświadczenie o toczących się postępowaniach

f) oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym

Wszystkie wymienione dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem przez podmiot składający ofertę.

e) oferty należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą zadania, którego oferta dotyczy.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 2 dni od upływu terminu do składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Klwów, która:
  1. otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,
  2. ustala, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu,
  3. odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu niezwłocznie i zawiadamia podmioty o odrzuceniu ofert na piśmie,
  4. analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
  5. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, uwzględnia wysokość środków publicznych, jaką trzeba zaangażować do realizacji zadania wg poszczególnych ofert,
  6. analizuje sposób wywiązywania się z umów i porozumień zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami składającymi oferty w ciągu ostatnich trzech lat oraz dotychczasową współpracę podmiotu z gminą,
  7.  wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania publicznego, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymagań zamawiającego.

3.Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

 1. ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 4.  analizę i ocenę realizacji powierzonych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały powierzone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

4. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

a) zadania inwestycyjne,,
b) spłatę odsetek i kredytów.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone niezgodnie z wzorem ,
 2. złożone po terminie,
 3. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 4. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 5. błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w biurze pok. nr 7  Urzędu Gminy w Klwowie w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 5 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

Podmiot, któremu udzielono dotacji na wsparcie realizacji zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października  2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 z późn.zm.).

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klwowie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej .

VII. Informacja o zrealizowanych w dwóch ostatnich latach poprzedzających ogłoszenie konkursu  zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W ostatnich dwóch latach Gmina Klwów  udzielała dotacji na zadania tego rodzaju.

- W roku 2021 – na realizację zadań w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Gmina Klwów przeznaczyła

40 000,00 zł, całkowity koszt zadania wyniósł 80 300,00 zł.

-W roku 2022  na realizację zadań w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Gmina Klwów przeznaczyła

25 000,00 zł, całkowity koszt zadania wyniósł 78 150,00 zł.

 

Wójt Gminy Klwów

                                                                                                                                      Piotr Papis