artykuł nr 46

Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne)

Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne).

artykuł nr 47

Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na rok 2017

OGŁOSZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu

Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na rok 2017

W związku z opracowaniem projektu „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów ", Wójt Gminy Klwów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn.  zm.) do udziału w konsultacjach.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Klwów. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Z projektem programu można zapoznać się w pokoju Nr 2 Urzędu Gminy Klwów w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Klwów, w zakresie zgodnym  z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji  w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres Urzędu Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Miejsce konsultacji:

Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów pok. Nr 2

Osobą odpowiedzialną za  przeprowadzenie konsultacji jest  Kierownik Referatu

Pani Elżbieta Król; tel. 48 67 10 010 wew.15,e-mail: referatrolnictwa@klwow.pl

artykuł nr 48

ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Klwowie

ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Klwów

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2017

 

I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

  1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Klwów  na temat  projektu programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2017.
  2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających  swoją siedzibę na terenie Gminy Klwów.

2.  Termin Konsultacji : od 23 września 2016 roku do 21 października 2016 roku.

 

II TRYB  ZASADY I FORMY KONSULTACJI

  1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
  2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji  zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Klwów www.klwow.pl w zakładce organizacje pozarządowe - konsultacje i w Siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35, pokój 11.
  3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy w Klwowie  z organizacjami pozarządowymi podczas, którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu  29 września o  godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Klwowie ul Opoczyńska 35- w sali konferencyjnej.
  4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 23 września  2016 r. do 21 października do godz. 15.30 , w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie, lub przesłać pocztą albo emailem na adres ngo@klwow.pl . ,
  5. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2017
  6. Wypełnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez pracowników Wydziału Organizacyjnego  pod względem formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).
  7. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35 ,  tel. 48 6710010 wew.16 pokój 11 .
  8. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klwowie , a także  w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w ciągu 10  dni od zakończenia konsultacji.

 

UWAGA WYNIKI KONSULTACJI NIE SĄ WIAŻĄCE DLA ORGANÓW GMINY KLWÓW.

artykuł nr 49

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów

  Klwów, 8.08.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353  z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów”, obejmujący działki o nr ewidencyjnych nr 104 (część działki), 109, 130, 1999, 2000/1, 2000/2, 2000/3.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 16 sierpnia do 6 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Klwów przy ulicy Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu o godz.11.00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2016 r. Uwagi i wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis

artykuł nr 50

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów

  Klwów, 8.08.2016 r.

 

 

OGłOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353  z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów”, obejmujący działki o nr ewidencyjnych nr 269, 271, 273.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 16 sierpnia do 6 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Klwów przy ulicy Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu o godz.10.00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2016 r. Uwagi i wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: referatrolnictwa@klwow.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis