artykuł nr 1

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/144/2006 w sprawie odwołania skarbnika gminy.22 KB
Uchwała Nr XVIII/145/2006 w sprawie powołania skarbnika gminy.22 KB
Uchwała Nr XVIII/146/2006 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. 248 KB
Uchwała Nr XVIII/147/2006 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.150 KB
Uchwała Nr XVIII/148/2006 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy w Klwowie na 2006 rok.23 KB
Uchwała Nr XVIII/149/2006 w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków.112 KB
Uchwała Nr XVIII/150/2006 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Klwów.21 KB
Uchwała Nr XIX/151/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Klwów – I etap.580 KB
Uchwała Nr XIX/152/2006 w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Klwów23 KB
Uchwała Nr XIX/153/2006 w sprawie wyrażenia opinii o proponowanym przez Starostę Przysuskiego podziale powiatu przysuskiego na okręgi wyborcze.23 KB
Uchwała Nr XIX/154/2006 w sprawie ustalenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków i zmiany uchwały Nr X/80/2004 Rady Gminy Klwów z dnia 09 września 2004r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.26 KB
Uchwała Nr XIX/155/2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klwów za 2005 rok. 24 KB
Uchwała Nr XIX/156/2006 w sprawie:zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2006 rok.491 KB
Uchwała Nr XIX/157/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/124/2005 z dnia 29 września 2005r.w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat stanowiących dochód gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.24 KB
Uchwała Nr XX/158/2006 w sprawie odwołania sekretarza gminy.22 KB
Uchwała Nr XX/159/2006 w sprawie powołania sekretarza gminy.22 KB
Uchwała Nr XX/160/2006 w sprawie: zmian w budżecie Gminy w 2006 roku.407 KB
Uchwała Nr I/1/2006 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.22 KB
Uchwała Nr I/2/2006 w sprawie: wybory wiceprzewodniczącego Rady Gminy.22 KB
Uchwała Nr I/3/2006 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.22 KB
Uchwała Nr I/4/2006 w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy.28 KB
Uchwała Nr III/5/2006 w sprawie: ustalenia diety dla Radnych i zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Klwów.23 KB
Uchwała Nr III/6/2006 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Klwów.23 KB
Uchwała Nr III/7/2006 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.62 KB
Uchwała Nr III/8/2006 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r.31 KB
Uchwała Nr III/9/2006 w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.22 KB
Uchwała Nr III/10/2006 w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2007 rok.21 KB
Uchwała Nr III/12/2006 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Klwowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.22 KB
Uchwała Nr III/13/2006 w sprawie: zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz zmian w budżecie Gminy w 2006 roku.97 KB
Uchwała Nr III/14/2006 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie na rok 2006.27 KB
Uchwała Nr III/15/2006 w sprawie: ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady Gminy Klwów.22 KB
Uchwała Nr IV/16/2006 w sprawie: odwołania skarbnika gminy.22 KB
Uchwała Nr IV/17/2006 w sprawie: powołania skarbnika gminy.22 KB
Uchwała Nr IV/18/2006 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Klwów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie na rok 2006.22 KB
Uchwała Nr IV/19/2006 w sprawie: ustalenia diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy Klwów.25 KB
Uchwała Nr IV/20/2006 w sprawie: zezwolenia dla Wójta na używanie własnego samochodu osobowego dla celów służbowych i ustalenia miesięcznego limitu kilometrów.22 KB
Uchwała Nr IV/21/2006 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klwów.22 KB
Uchwała Nr IV/22/2006 w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. 21 KB
Uchwała Nr IV/23/2006 w sprawie: odwołania sekretarza gminy.21 KB
Uchwała Nr IV/24/2006 w sprawie: powołania sekretarza gminy.22 KB
Uchwała Nr IV/25/2006 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – II etapMB
Uchwała Nr IV/26/2006 w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie.210 KB