artykuł nr 1

Załączniki:
Uchwała Nr XVII/142/2005 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klwów.782 KB
Uchwała Nr XVII/141/2005 w sprawie zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta.23 KB
Uchwała Nr XVII/140/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/2003 Rady Gminy Klwów z dnia 18 września 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie.23 KB
Uchwała Nr XVII/139/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok 118 KB
Uchwała Nr XVI/138/2005 w sprawie: zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmiany w planie wydatków w 2005 rok.86 KB
Uchwała Nr XVI/137/2005 w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Drążono.22 KB
Uchwała Nr XVI/136/2005 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy Klwów w latach 2006 – 2007.22 KB
Uchwała Nr XVI/135/2005 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.50 KB
Uchwała Nr XVI/134/2005 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klwów.40 KB
Uchwała Nr XVI/133/2005 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na przebudowę drogi gminnej Klwów – Głuszyna (Trzcianka)24 KB
Uchwała Nr XVI/132/2005 w sprawie: ustalenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i nieruchomości.551 KB
Uchwała Nr XVI/131/20005 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klwowie. 24 KB
Uchwała Nr XVI/130/2005 w sprawie opłaty targowej.22 KB
Uchwała Nr XVI/129/2005 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.86 KB
Uchwała Nr XVI/128/2005 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.40 KB
Uchwała Nr XVI/127/2005 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2006 rok.23 KB
Uchwała Nr XV/126/2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Klwów141 KB
Uchwała Nr XV/125/2005 w sprawie zmiany powołania stałych Komisji Rady Gminy 99 KB
Uchwała Nr XV/124/2005 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat stanowiących dochód gminy w drodze inkasa, określenia inkacentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.246 KB
Uchwała Nr XV/123/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Klwów 68 KB
Uchwała Nr XV/122/2005 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Drążno w celu urządzenia boiska.60 KB
Uchwała Nr XV/121/2005 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi świadczone przez ZGK w Klwowie w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych75 KB
Uchwała Nr XV/120/2005 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmiany w planie wydatków z 2005 r.583 KB
Uchwała Nr XIV/119/2005 w spawie uzgodnienia odnośnie utworzenia Parku Krajobrazowego "Dolna Pilica"72 KB
Uchwała Nr XIV/118/2005 w spawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmiany w planie wydatków w 2005 r.432 KB
Uchwała Nr XIV/117/2005 w spawie przejęcia majątku Gminnej Spółdzielni "SCH" w Klwowie103 KB
Uchwała Nr XIV/116/2005 w spawie zmiany uchwały Nr XIII/102/2005 Rady Gminy Klwów105 KB
Uchwała Nr XIV/115/2005 w spawie rozwiązania Zespołu Publicznych Szkół w Klwowie97 KB
Uchwała Nr XIV/114/2005 w spawie zmiany granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie111 KB
Uchwała Nr XIV/113/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klwów161 KB
Uchwała Nr XIII/112/2005 w sprawie: zmniejszenia dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2005 rok.43 KB
Uchwała Nr XIII/111/2005 w sprawie odstąpienia od zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy.22 KB
Uchwała Nr XIII/110/2005 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klwów.92 KB
Uchwała Nr XIII/109/2005 w sprawie:zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.28 KB
Uchwała Nr XIII/108/2005 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2011 dla gminy Klwów”22 KB
Uchwała Nr XIII/107/2005 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy Klwów w latach 2006 – 2011.22 KB
Uchwała Nr XIII/106/2005 w sprawie zatwierdzenia wyboru banku do obsługi budżetu gminy Klwów.22 KB
Uchwała Nr XIII/105/2005 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.27 KB
Uchwała Nr XIII/104/2005 w sprawie zmiany Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Klwów na lata 2005 – 2009.24 KB
Uchwała Nr XIII/103/2005 w sprawie zatwierdzenia przekazania przez Wójta Gminy majątku gminnego dla Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie.23 KB
Uchwała Nr XIII/102/2005 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Klwów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.51 KB
Uchwała Nr XIII/101/2005 w sprawie: uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.61 KB
Uchwała Nr XIII/100/2005 w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy w Klwowie na 2005 rok.48 KB
Uchwała Nr XIII/99/2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klwów za 2004 rok. 25 KB
Uchwała Nr XVII/143/2005 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2006384 KB