artykuł nr 21

obrazek
artykuł nr 22

OBWIESZCZENIE

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski", współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186),

zawiadamiam

o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Kostrzynia PLB140009, Puszcza Biała PLB140007, Pakosław PLH140015, Krogulec PLH140008, Dolina Zwoleńki PLH140006, Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, Dolina Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032, Dolina Środkowego Świdra PLH140025, Uroczyska Łąckie PLH140021, a w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi - Dolina

Pilicy PLB 140003 i Dolina Dolnej Pilicy PLH 140016, w porozumienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie -Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Ostoja Nadbużańska PLH140011, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku - Dolina Dolnej Narwi PLB 140014, w porozumieniu z Kampinoskim Parkiem Narodowym - Forty Modlińskie PLH 140020, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie -Doliny Wkry i Mławki PLB140008 oraz Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005.

artykuł nr 23

OBWIESZCZENIE

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski", współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186),

zawiadamiam

o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Kostrzynia PLB140009, Puszcza Biała PLB140007, Pakosław PLH140015, Krogulec PLH140008, Dolina Zwoleńki PLH140006, Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, Dolina Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032, Dolina Środkowego Świdra PLH140025, Uroczyska Łąckie PLH140021, a w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi - Dolina

Pilicy PLB 140003 i Dolina Dolnej Pilicy PLH 140016, w porozumienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie -Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Ostoja Nadbużańska PLH140011, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku - Dolina Dolnej Narwi PLB 140014, w porozumieniu z Kampinoskim Parkiem Narodowym - Forty Modlińskie PLH 140020, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie -Doliny Wkry i Mławki PLB140008 oraz Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005.

artykuł nr 24

 

WOJEWODA MAZOWIECKI

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

 WIŚ-R/PP/7119-Pz/8/09

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194   z późn. zm.), w związku z art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czer­wca 1960r. - Kodeks postępowania administracyj­nego (Dz. U.  z  2000r.  Nr 98  poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.02.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego działającego poprzez pełnomocnika – w sprawie  wygaszenia decyzji nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010r. (znak: WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha - Szydłowiec – Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50”, w części dotyczącej przedmiotu jej rozstrzygnięcia w odniesieniu do działek:

 

nr ew. 1933; obręb Przystałowice Duże, gm. Klwów

nr ew. 2071; obręb Przystałowice Duże, gm. Klwów

 

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu (ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, pokój nr 205, w godz. 13-16, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

artykuł nr 25

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

       

WOJEWODA  MAZOWIECKI

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

  Na podstawie art. 11f ust. 4 w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz.1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071
z późn. zm.)

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182.50”. Wojewoda Mazowiecki tą decyzją, zakończył postępowanie wszczęte na wniosek zarządcy drogi tj. Zarządu Województwa Mazowieckiego działającego przez Krzysztofa Kondraciuka Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, iż zgodnie z art. 11f ust 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz.1194 z późn. zm.) z treścią decyzji można zapoznać się, w ciągu 14 dni od zawiadomienia, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim - Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Radomiu, adres: ul. Żeromskiego 53, pokój 295.

 

Znak sprawy: WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09

 

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.