artykuł nr 6

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. Przebudowy drogi gminnej w m. Przystałowice Duże

artykuł nr 7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

artykuł nr 8

Program ochrony środowiska dla Gminy Klwów na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2027 roku

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KLWÓW

Klwów, dnia 30.06.2020 r.

RPŚ.I.602.30.2020

Obwieszczenie

Wójta Gminy Klwów podaje do publicznej wiadomości informacje dot. projektu dokumentu pt. ,,Program ochrony środowiska dla Gminy Klwów  na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2027 roku'' zgodnie z art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21) oraz w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.).

Informujemy, że zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21) w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U.2019.1396 t.j.  z dnia 2019.07.29 ) Organ zapewnia możliwości udziału społeczeństwa , na zasadach i w trybie określonym w ustawie w postepowaniu, którego przedmiotem jest sporządzanie Programu Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z projektem niniejszego dokumentu w budynku Urzędu Gminy Klwów przy ul. Opoczyńskiej 35 pok. Nr 2.

Obwieszczenie w tej sprawie , jak również projekt przedmiotowego dokumentu znajduje się także na stronie internetowej Urzędu Gminy Klwów w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

artykuł nr 9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

artykuł nr 10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania