artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW z dnia 13 marca 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego „Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Klwowie”.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

artykuł nr 5

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim