artykuł nr 1

Obwieszczenie Starosty Przysuskiego dotyczące rozbiórki sieci elektroenergetycznej o napięci znamionowym powyżej 1kV

artykuł nr 2

Obwieszczenie Starosty Przysuskiego

artykuł nr 3

Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

artykuł nr 4

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 330308W w miejscowości Kłudno"

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Klwów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów

RPŚ.I.6721.1.2022                                                                                           Klwów, dnia 01.02.2022 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części miejscowości Klwów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Klwów Uchwały Nr XXV/185/2021 z dnia 15 listopada 2021 r., w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 stanowiącym integralną część uchwały,

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy w siedzibie Urzędu Gminy Klwów, 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, w terminie do 22.02.2022 r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797) na adres: referatrolnictwa@klwow.pl oraz na adres skrytki ePUAP: 51ly8j3drh

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klwów.

Wójt Gminy Klwów

/-/ Piotr Papis

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klwowie (ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@klwow.pl. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanych przez Państwa wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub rozpatrzenia uwag dotyczących projektu w/w planu (art. 17 pkt. 1 lub 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy;
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych t.j. będą przechowywane wieczyście.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

 1. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - t.j. wykonawcy zadania z którym została zawarta umowa na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.