artykuł nr 1

 

Do zadań Wójta należy w szczególności:

1)   Kierowanie bieżącymi sprawami gminy,

2)   Reprezentowanie Gminy i jej Urzędu na zewnątrz,

3)   Prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,

4)   Podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

5)   Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał,

6)   Wykonywanie uchwał Rady Gminy,

7)   Zarządzanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem i składanie Radzie Gminy wniosków i propozycji w tych sprawach,

8)   Realizowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie zapewniającej skuteczne wykonywanie zadań własnych i zleconych,

9)   Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

10)  Udzielania pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji,

11)  Reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,

12)  Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,

13)  Składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu oraz informacji o swojej pracy pomiędzy sesjami Rady,

14)  Podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy w obowiązującym trybie,

15)  Podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,

16)  Nadzorowanie działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,

17)  Ogłaszanie uchwał Rady Gminy oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i RIO,

18)  Powoływanie Komisji przetargowych,

19)  Wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące działalności Urzędu,

20)  Opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz organizowanie akcji ratowniczej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

21)  Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

22)  Zapewnienie realizacji uprawnień obywateli dotyczących dostępu do informacji publicznej,

23)  Zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych w Urzędzie,

24)  Współdziałanie z organami sołectw w wykonywaniu przez nie zadań, w tym zadań z zakresu administracji publicznej,

25)  Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.

Dostępne kategorie:
Kompetencje