artykuł nr 1

Samodzielne stanowiska

I. STANOWISKO PRACY DS. ORGANIZACYJNO ADMINISTRACYJNYCH

 

Do zadań stanowiska pracy ds. Organizacyjno Administracyjnych które bezpośrednio podlega Sekretarzowi Gminy należy w szczególności:

1)   organizowanie obsługi organizacyjnej Wójtowi i Sekretarzowi,

2)   prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu,

3)   prowadzenie ogólnego rejestru pism przychodzących i podań,

4)   przejmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem,

5)   prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

6)   obsługa sekretariatu Urzędu,

7)   prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem,

8)   prenumerata czasopism oraz zaopatrzenie w materiały kancelaryjne i biurowe w wydawnictwa fachowe i specjalistyczne,

9)  prowadzenie książki kontroli Urzędu,

10)  przygotowanie pomieszczeń i obsługa (w tym protokołowanie) spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,

11)  obsługa kancelaryjna i organizacyjno techniczna Rady Gminy i Wójta w tym:

a)   organizowanie sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,

b)   przygotowywanie materiałów na posiedzenia i sesje Rady i jej komisji,

c)   przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych Radnych,

d)   prowadzenie rejestru oraz publikacja uchwał Rady Gminy w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy Urzędu,

e)   prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta i innych postanowień Rady i jej Komisji,

f)   terminowe przesyłanie uchwał i Zarządzeń Wojewodzie i RIO,

g)   protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

h)   prowadzenie rejestru wniosków interpelacji i zapytań składanych przez radnych,

i)   prowadzenie spraw osobowych radnych,

j)   przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,

k)   udostępnianie zainteresowanym protokołów z sesji i komisji Rady,

12)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub Sekretarza Gminy,

Stanowisko pracy przy znakowaniu spraw używa symbolu „OA”