artykuł nr 1

REFERATY URZĘDU

I. REFERAT FINANSOWY

 

Do kompetencji i zadań Referatu Finansowego, którego kierownikiem jest Skarbnik Gminy należy w szczególności:

1)   przygotowanie projektu budżetu gminy oraz nadzór nad jego realizacją,

2)   wykonywanie budżetu, przeprowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy,

3)   naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,

4)   windykacja zaległości podatkowych, wystawianie tytułów wykonywanych na zaległości podatkowe, stosowanie ulg ustawowych,

5)   przygotowywanie projektów uchwał organów gminy w sprawach finansowych gminy oraz wykonywanie podjętych uchwał,

6)   obsługa księgowa i kasowej gminy,

7)   prowadzenie ewidencji składników mienia gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie,

8)   współpraca z RIO, Urzędem Skarbowym oraz bankiem obsługującym rachunek Urzędu Gminy,

9)   kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz sołectw,

10)  opracowywanie sprawozdawczości wymaganej w zakresie prowadzonych spraw,

11)  kierowanie całokształtem rachunkowości Urzędu, tj. organizowanie księgowości, kalkulacji i sprawozdawczości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12)  organizowanie obiegu dokumentów i informacji do rachunkowości oraz przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji obiegu dokumentów,

13)  wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności, rzetelności oraz prawidłowości wszelkich dokumentów oraz prawidłowości operacji mających powodować powstanie zobowiązań,

14)  ewidencja VAT i jego rozliczanie z Urzędem Skarbowym,

15)  prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych, emerytalno-rentowych, wynagrodzeń pracowniczych, Funduszu Świadczeń Socjalnych,

16)  wykonywanie obsługi finansowej i księgowej sołectw,

17)  wydawanie zaświadczeń (majątkowych, dotyczących wynagrodzeń).

18)  ewidencja wpłat za wodę, nieczystości i czynsze oraz prowadzenie windykacji należności,

19)  prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

Stanowiska pracy przy znakowaniu spraw używają symbolu „Fn”.

W celu zapewnienia racjonalnej organizacji pracy ustala się następującą strukturę wewnętrzną referatu (7 etatów).

·   Skarbnik Gminy – 1 etat– „Fn.I”

-   ds. księgowości budżetowej - 2 etaty  – „Fn.II” i „Fn.VI”

·   ds. księgowości – 2 etaty – „Fn. V” i „Fn. VII”

·   ds. księgowości podatkowej – 1 etat – „Fn.III”

·   ds. wymiaru podatków – 1 etat – „Fn.IV”

 

II.   REFERAT ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Do zadań Referatu Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska należy:

1)   współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rolnictwa,

2)   przejmowanie i przekazywanie informacji o pojawianiu się i terminach zwalczania chwastów, chorób i szkodników występujących w uprawach,

3)   nadzorowanie spraw związanych z ustawą o zapobieganiu narkomanii (dotyczy upraw maku i konopii),

4)   sprawowanie nadzoru nad rozwojem chowu i rozrodem zwierząt gospodarczych,

5)   współpraca ze służbą weterynaryjną oraz służbami zajmującymi się kwarantanną i ochroną roślin,

6)   współpraca z wydziałami ksiąg wieczystych i statystyką państwową,

7)   prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczanie nieruchomości, a w szczególności związanych z:

- gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy

- ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

- nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

- komunalizacją gruntów,

- prowadzeniem ewidencji mienia gminnego,

8)   współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych,

9)   realizacja zadań w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oraz oceny przebiegu granic,

10)  wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,

11)  prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności związanych z:

- przechowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem odpisów i wypisów,

- koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów niezbędnych do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub jego zmiany oraz do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

- udzielenie wskazań lokalizacyjnych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi z właściwymi organami,

12)  prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, zadrzewień i gospodarki leśnej

13)  współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu zwierzęcych chorób zakaźnych,

14)  prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, gospodarki wodnej, ochrony wód i ochrony przeciwpowodziowej,

15)  realizacja zadań gminy z ustawy o ochronie przyrody,

16)  wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew lub krzewów, naliczanie kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów,

17)  prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, a w szczególności:

- przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowiska organów Gminy dotyczących zaliczania dróg do poszczególnych kategorii,

- wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,

- zarządzanie drogami gminnymi,

18) prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym m. innymi:

-zaopatrzenie w sprzęt przeciwpożarowy w gminnych obiektach użyteczności publicznej,

- współpraca z zawodową i ochotniczą strażą pożarną

- miesięczne rozliczanie kart drogowych kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Klwów

19) wykonywanie innych prac i zadań wynikających z przepisów szczególnych zleconych przez Wójta

Stanowiska pracy przy znakowaniu spraw używają symbolu „RPŚ”.

W celu zapewnienia racjonalnej organizacji pracy ustala się następującą strukturę wewnętrzną referatu: (3 etaty)

·   kierownik Referatu (ochrona środowiska, zarządzanie drogami) – „RPŚ.I”

·   ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej– „RPŚ.II”

·   ds. funduszy strukturalnych – „RPŚ.III”

   

III. REFERATU DS. OBYWATELSKICH I URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

Do zadań Referatu ds. Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

a. rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów,

b. sporządzanie aktów stanu cywilnego i odpisów oraz prowadzenie ksiąg stanu

  cywilnego,

c. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

d. przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpienie w związek małżeński,

e. wykonywanie zadań wynikających z konkordatu,

f. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

2) prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich:

a. prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych

b. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

c. kasowanie dowodów osobistych,

d. odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze,

e. dojazd do osób obłożnie chorych, które nie mogą osobiście zgłosić się do Urzędu

Gminy w celu złożenia wniosku i odbioru dowodu,

f. wydawanie decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu,

g. prowadzenie rejestru pobytu czasowego cudzoziemców,

h. prowadzenie i bieżąca aktualizacja kart alfabetycznych do KOM-ów,

i. współpraca z CBA i Rządowym Centrum Informacji „PESEL" w zakresie

ewidencji ludności,

j. wprowadzanie do ewidencji ludności bieżących zmian osobowych i adresowych mieszkańców gminy,

k. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,

l. przygotowanie i sporządzanie spisów wyborców,

m. współpraca z organami Policji, WKU i Sądu w zakresie ewidencji i kontroli ruchu

ludności,

n. współpraca z organami sądowymi w sprawie eksmisji z lokali mieszkalnych,

o. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,

3) prowadzenie zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

4) wykonywanie obowiązków pełnomocnika ochrony informacji niejawnych

5) wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji

W celu zapewnienia racjonalnej organizacji pracy ustala się następującą strukturę wewnętrzną referatu ( 2 etaty) używając przy znakowaniu spraw symboli:

·   kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – 1 etat– „USC”

·   ds. społecznych i obywatelskich – 1 etat – „SO”,

·  z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi  - „NGO”

   

IV. REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Do zadań Referatu Zamówień Publicznych, należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw zamówień publicznych gminy i inwestycji gminnych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 2. prowadzenie spraw z zakresu pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych,

3.   koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do akceptacji radcy prawnemu;

4.   kontrolowanie poprawność innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznym;

 1. prowadzenie rejestru zawartych umów i rejestru udzielonych zamówień publicznych.

 

W celu zapewnienia racjonalnej organizacji pracy ustala się następującą strukturę wewnętrzną referatu: (3 etaty) używając przy znakowaniu spraw symboli:

·   kierownik Referatu (obsługa przetargów i inwestycji) – „PJ.I"

·   ds. obsługi przetargów i inwestycji, informatyki i działalności gospodarczej– „PJ.II”

·   ds. obsługi przetargów i inwestycji, obronności, zarządzania kryzysowego– „PJ.III”  

 

Do zadań stanowiska ds. obsługi przetargów i inwestycji, informatyki i działalności gospodarczej, należy w szczególności:

1)   obsługa informatyczna Urzędu, tj.:

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zabezpieczenia dla niego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

- wdrażanie i eksploatacja systemów komputerowych w Urzędzie,

- zabezpieczenie danych z wdrożonych systemów komputerowych oraz odpowiadającej im dokumentacji,

- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego,

- opracowanie koncepcji komputeryzacji nowych dziedzin.

2)   wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,

3)   prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem podmiotowej strony BIP,

4)   współpraca z Sekretarzem w przedmiocie zabezpieczenia i ochrony systemów i sieci informatycznych)

5)   współpraca z Sekretarzem Gminy w zakresie prowadzenia inwestycji gminnych,

6)   prowadzenie spraw związanych z udzieleniem przez gminę zamówień publicznych,

7)  prowadzenie spraw w zakresie działalności gospodarczej, tj.:

a. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

b.   wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

c. naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń,

d.   współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

e. współpraca z właściwymi organami w zakresie rejestracji działalności gospodarczej,

f.  innych wynikających z ustawy o działalności gospodarczej.

8) Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku,

9)  wykonywanie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych,

10)  Wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta lub Sekretarza.

Stanowisko pracy przy znakowaniu spraw używa symbolu:

·   z zakresu obsługi przetargów i inwestycji – „PJ.II”

·   z zakresu działalności gospodarczej – „DzG”

·   z zakresu informatyki i innych – „IN”

 

Do zadań stanowiska ds. obsługi przetargów i inwestycji, obronności, zarządzania kryzysowego należy w szczególności:

 

1)   Prowadzenie spraw z zakresu obronności:

-   opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;

-   opracowywanie planów programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;

-   opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych;

-   opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne;

-   realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania wójta gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości państwa

-   opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia wójta gminy wprowadzającego ww. Regulamin w życie;

-   opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;

-   opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru;

-   analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postepowania wyjaśniającego i przygotowanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony;

-   opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych /doraźnych/ świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów;

-   prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

-   opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;

-   planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

 

2) Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym między innymi:

- koordynowanie, nadzór i realizacja zadań szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej,

-   opracowanie planu OC Gminy i zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja

- kontrola realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej przez zakłady pracy na terenie gminy,

-   organizowanie ćwiczeń i koordynowanie szkoleń dla sił obrony cywilnej,

- podejmowanie działań organizacyjnych zmierzających do właściwego przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz innych zagrożeń,

- współpraca z Wydziałem zarządzania Kryzysowego, Obrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa,

- prowadzenie ewidencji i bieżącej konserwacji sprzętu będącego na stanie w magazynie OC, gospodarki tym sprzętem i prowadzenie tego magazynu.

3) Prowadzenie działań związanych z unieszkodliwianiem niewypałów i innych materiałów niebezpiecznych.

4) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych (prowadzenie rejestrów),

5) Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem przez gminę zamówień publicznych

6) Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń i zbiórek publicznych,

7) Wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta”.

 

Stanowisko pracy przy znakowaniu spraw używa symboli:

·   z zakresu obsługi przetargów i inwestycji – „PJ.III”

·   z zakresu obrony cywilnej, obronności i zarządzania kryzysowego - „OC”

 

V. REFERATU USŁUG KOMUNALNYCH


Do zadań Referatu Usług Komunalnych, należy w szczególności:

 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Klwów w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w szczególności:

a)    produkcja i sprzedaż wody,

b)    eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

c)    utrzymanie i eksploatacja ujęć wody w sołectwach,

d) świadczenie usług w zakresie eksploatacji ujęć wody oraz wywozu nieczystości.

 1. Zarząd terenami zielonymi (budowa i konserwacja).
 2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Klwów.
 3. Eksploatacja i konserwacja kotłowni Urzędu Gminy.
 4. Remont chodników i ulic.
 5. Utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych  oraz ich konserwacja.
 6. Współpraca z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Przysusze, celem obsługi i dozoru skazanych na wykonywanie nieodpłatnej i kontrolowanej pracy na cele społeczne.
 7. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac publicznych, interwencyjnych i stażu oraz kierowanie pracami, które wykonują.
 8. Wydawanie decyzji w sprawie warunków technicznych dotyczących  budowy przyłączy wodnych na terenie gminy Klwów.
 9. Organizowanie i prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 10. Egzekwowanie należności za usługi świadczone na rzecz społeczeństwa.
 11. Prowadzenie ewidencji rozrachunków z dostawcami  i odbiorcami.
 12. Opracowanie kalkulacji cen i stawek opłat do wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 13. Sporządzanie sprawozdań; z wprowadzania gazów i pyłów do powietrza o ilości i jakości pobranej wody podziemnej oraz inne w zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należności opłat.
 14. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami  komunalnych na terenie Gminy Klwów.
 15. Inne zadania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego o charakterze użyteczności publicznej zlecone przez Wójta Gminy.

 

Stanowiska pracy przy znakowaniu spraw używają symbolu „UK”. 

 

W celu zapewnienia racjonalnej organizacji pracy ustala się następującą strukturę wewnętrzną referatu: (10 etatów)

- kierownik Referatu Usług Komunalnych – UK. I 

- ds. rozliczeń usług komunalnych – UK.II

- ds. utrzymania czystości w gminie – UK. III

-  konserwator

-  konserwator

-  mechanik-operator maszyn specjalnych

-  palacz CO – pracownik sezonowy