artykuł nr 1

Obręb Klwów

Klwów, dnia 2015.06.10

Wójt Gminy Klwów

O G Ł A S Z A

I pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Klwów

Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 3  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów  oraz  rokowań na zbycie  nieruchomości  ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

Opis nieruchomości:

Obręb Klwów

I.Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów działką Nr 1947/2 o powierzchni 693 m² położoną w obrębie wsi Klwów gm. Klwów przy ul. Opoczyńskiej. Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów – III etap zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lutego 2010 roku ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 80 poz. 1279 z dnia 22.04.2010 roku) nieruchomość ta  znajduje się w terenach zabudowy usługowej. Stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW Nr RA1P/00012681/7 8863.

Na działce będzie ustanowiona służebność gruntowa na rzecz działki Nr 1947/1 pasem szerokości 5 m wzdłuż zachodniej granicy działki w celu zapewnienia zjazdu na drogę publiczną tj. działkę Nr 831 – ul. Opoczyńska.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

Cena wywoławcza nieruchomości

wynosi  220 300,00 zł

 

 

( słownie złotych: dwieście dwadzieścia tyś. gr. 00/100 )

 

 

 

 

 

 

Wadium wpłacone w gotówce  w wysokości 12 000,00 zł  na konto  Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400  1733 2000 0002 BS Przysucha  O / Potworów  Filia Klwów w  terminie  do dnia 13.07.2015 roku jest warunkiem przystąpienia do przetargu.

 

 

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2015 roku o godzinie 10ºº w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 13.07.2015 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Nr1947/2– obręb Klwów, Gm. Klwów” wraz z dołączoną kserokopią wadium w sekretariacie Urzędu , która winna zawierać:

-  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny przedmiot;

- datę sporządzenia oferty

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje  je bez zastrzeżeń;

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Wadium  wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy , wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie później  niż 3 dni po przetargu.

Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wskazanie granic na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

 Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pok. Nr 2  tel.(0-48) 6710010 wew. 15.

Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klwowie na okres 30 dni, od dnia 11.06.2015 do 10.07.2015 roku.

artykuł nr 2

      Klwów, dnia 2015.04.15 ;

 

O G Ł O S Z E N I E 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

  Wójt Gminy Klwów na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) przeznacza do zbycia nieruchomości będące własnością gminy.

 

Obręb Klwów

I.  Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów działką Nr 1947/2 o powierzchni 693 m² położoną w obrębie wsi Klwów gm. Klwów przy ul. Opoczyńskiej. Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów – III etap zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Klwów  z dnia 15 lutego 2010 roku ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 80 poz. 1279 z dnia 22.04.2010 roku) nieruchomość ta  znajduje się w terenach zabudowy usługowej. Stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW Nr RA1P/00012681/7 8863. Na działce będzie ustanowiona służebność gruntowa na rzecz działki Nr 1947/1 pasem szerokości 5 m wzdłuż zachodniej granicy działki w celu zapewnienia zjazdu na drogę publiczną tj. działkę Nr 831 – ul. Opoczyńska.

 

Cena  nieruchomości brutto 220 300 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta złotych )

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości osobom fizycznym i prawnym przysługuje jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 29.05.2015 roku. 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia

17.04.2015 do 08.05.2015 r.

 

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnych ogłoszeniach.

 

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać  w Urzędzie Gminy w Klwowie, pokój Nr 2 w godz. Pracy Urzędu tj. od 7³° - 15³° ( tel. 048  67 10 010 wew.15 )

 

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

 

Wójt Gminy Klwów ogłasza

ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym,

na sprzedaż:

niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 1075/8, 1075//9, 1075/10, 1075/11
 o powierzchni 0,75 ha poło
żonej w m. Klwów, gmina Klwów.

 

Położenie nieruchomości: Klwów

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w miejscowości Klwów, oznaczona nr 1075/11, 1075/10, 1075/9 
i 1075/8 o łącznej  powierzchni 7500 m², niezabudowana, uregulowana w księdze wieczystej Nr 12681 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów – III etap zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. ( Dz. U.  Woj. Mazowieckiego Nr 80 poz. 1279 z dnia 22.04.2010r. ) działki te znajdują się w terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

 

Forma zbycia:

Przeniesienie własności (zbycie).

 

Terminy odbytych przetargów:

· I przetarg odbył się w dniu 9 października 2014 r. i zakończył sięwynikiem negatywnym;

· II przetarg odbył się w dniu 20 listopada 2014 r. i zakończył sięwynikiem

negatywnym

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 29500,00 zł (słownie zł: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset 00/100).

Wysokość zaliczki:

Zaliczka w wysokości 10 % ceny wywoławczej: 2950,00 zł (słownie zł: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt 00/100).

Termin przeprowadzenia rokowań:

Otwarcie części jawnej rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie przy

ul Opoczyńskiej 35, sala konferencyjna, w dniu 12 lutego 2015 r. o godzinie 1000.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

1. Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w kopertach zamkniętych

w terminie do dnia 6 lutego 2015 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Klwów, 
ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów.

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

· imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest

osoba prawna lub inny podmiot,

· data sporządzenia zgłoszenia,

· oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń,

· proponowaną cenę i sposób zapłaty,

· proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

· dowód wpłaty zaliczki (kopia).

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania 12.02.2015 r. – Klwów dz. Nr 1075/8, 1075/9, 1075/10, 1075/11”

2. Zaliczkę w kwocie 2950,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Klwów nr 82 9145 1095 3400  1733 2000 0002 BS Przysucha  O / Potworów  Filia Klwów, najpóźniej do dnia 6 lutego 2015 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz nr i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek

bankowy Urzędu Gminy Klwów.

3. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

· w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości;

· w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem rokowań, właściwych potwierdzonych notarialnie pełnomocnictw,

dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorąudział w przetargu

osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

4. Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

5. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

6. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niżprzed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

7. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowańzawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

8. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

9. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości.

10. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji,

a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym

zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

11. Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu

ewentualnych bezumownych użytkowników.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu

nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej

uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie

nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

14. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą

nieruchomości.

15. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się, że sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania

nabywcy nieruchomości.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem rokowań udziela

pracownik Urzędu Gminy Klwów, pok. 2 lub pod numerem telefonu 48 6710010 w. 15 – Piotr Reguła.