artykuł nr 1

Przetarg na koparko -ładowarkę

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż następującego majątku ruchomego:

1.  Ciągnik Rolniczy koparko – ładowarka URSUS K162 Ostrówek, rok prod. 1982, poj. silnika 3120,00 cm3, nr nadwozia: 454961

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 500 zł (słownie: pięćset złotych). Wadium (wyłącznie w pieniądzu) należy przelać na rachunek bankowy o nr 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 Gminy Klwów z oznaczeniem „wadium – przetarg koparko-ładowarka”. Wadium winno znajdować się na rachunku bankowym najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia13.01.2015 r. do godz. 10.00.

Cena wywoławcza wynosi 8 000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów"Przetarg na koparko -ładowarkę".

Oferta winna być złożona w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie i zawierać:

1. imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmy ) i siedzibę oferenta,

2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty

3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

4. kserokopię wpłaty wadium

5. numer telefonu kontaktowego

6. w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej należy dołączyć kopię dowodu osobistego

7. w przypadku składnia oferty przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub firmę należy dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy) oraz nr NIP i Regon

8. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę, komisja przetargowa wyznaczy dodatkowy termin na przeprowadzenie aukcji pomiędzy tymi oferentami.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2015 r. o godz. 12.00 w sali nr 3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie przy ul. Opoczyńskiej 35 w godzinach pracy urzędu.

Ofertę należy złożyć do dnia 13.01.2015 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów w pokoju nr 5.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę w przypadku:

1. złożenia jej po wyznaczonym terminie, lub w niewłaściwym miejscu,

2. braku danych lub gdy dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,

3. gdy oferent nie wniósł wymaganego wadium.

O odrzuceniu oferty, oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.

Oferta jest wiążąca przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

artykuł nr 2

 Klwów, dnia 2014.09.01.

 

 

Wójt Gminy Klwów

O G Ł A S Z A

I pisemny przetarg nieograniczony   

na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Klwów

 

 Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 3  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r.  Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów  oraz  rokowań na zbycie  nieruchomości  ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

 

Opis nieruchomości:

Obręb Klwów

   

I.  Nieruchomość położona w miejscowości Klwów, oznaczona  nr 1075/11, 1075/10, 1075/9 i 1075/8 o łącznej  powierzchni 7500 m², niezabudowana, uregulowana w księdze wieczystej Nr 12681 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów – III etap zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. ( Dz. U.  Woj. Mazowieckiego Nr 80 poz. 1279 z dnia 22.04.2010r. ) działki te znajdują się w terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości

wynosi  72 447,00 zł

( słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tys. czterysta czterdzieści siedem gr. 00/100 )

 

Wadium wpłacone w gotówce  w wysokości  3650,00   na konto  Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400  1733 2000 0002 BS Przysucha  O / Potworów  Filia Klwów w terminie  do dnia 06.10.2014 roku jest warunkiem przystąpienia do przetargu.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2014 roku o godzinie 10ºº w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia06.10.2014 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości Nr 1075/11, 1075/10, 1075/9 i 1075/8 – obręb Klwów, Gm. Klwów” wraz z dołączoną kserokopią wadium w sekretariacie Urzędu , która winna zawierać:

-  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny przedmiot;

-  datę sporządzenia oferty

 -  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje   je bez zastrzeżeń;

 -  oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 

Wadium  wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy , wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie później  niż 3 dni  po przetargu.

 

Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wskazanie granic na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

 

 Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pok. Nr 2  tel.(0-48) 6710010 wew. 15.

Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Klwowie na okres 30 dni, od dnia 02.10.2014 do 01.10.2014 roku.