artykuł nr 1

    Klwów, dnia 2011.01.12

 

O G Ł O S Z E N I E


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Wójt Gminy Klwów na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) przeznacza do zbycia nieruchomości będące własnością gminy.

 Obręb Kolonia Ulów

I. Działka oznaczona Nr 231/1 o powierzchni 1200 m², niezabudowana. Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów – II etap zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/25/2006 Rady Gminy Klwów z dnia 29 grudnia 2006 roku (Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007 roku) w/wym. działka znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej Nr 8863.

 Cena  nieruchomości wynosi  brutto 5.000,00 zł w tym podatek VAT 902,00 zł

 Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości osobom fizycznym i prawnym przysługuje jeżeli osoba ta spełnia jeden z następujących warunków:

-   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

-   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy winny złożyć wniosek w terminie nie dłuższym  niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 24.02.2011 roku.

 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia

12.01.2011 do 02.02.2011 r.

 Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnych ogłoszeniach.

 

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać  w Urzędzie Gminy w Klwowie, pokój Nr 2 w godz. Pracy Urzędu tj. od 7³° - 15³° ( tel. 048  67 10 010 wew.15 )

artykuł nr 2

    Klwów, dnia 07.02.2011r.


Wójt Gminy Klwów

O G Ł A S Z A

I pisemny przetarg nieograniczony   

na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kolonia Ulów

 

Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 3  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów  oraz  rokowań na zbycie  nieruchomości  ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

 Opis nieruchomości:

 Obręb Kolonia Ulów

   I. Nieruchomość położona w miejscowości Kolonia Ulów, oznaczona  nr 231/1   o powierzchni 1200 m², niezabudowana, uregulowana w księdze wieczystej Nr 8863 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów – II etap zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/25/2006  

 z dnia 29 grudnia 2006 r. ( Dz. U.  Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007 r. ) działka ta znajduje się w terenach budowlanych

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości

wynosi  5.000,00 zł

( słownie złotych: pięć tys. gr. 00/100 )

 Wadium wpłacone w gotówce  w wysokości  500,00  na konto  Urzędu Gminy w Klwowie 82 9145 1095 3400  1733 2000 0002 BS Przysucha  O / Potworów  Filia Klwów w  terminie  do dnia 07.03.2011 roku jest warunkiem przystąpienia do przetargu.


Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2011 roku o godzinie 10ºº w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 07.03.2011 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem wraz z dołączoną kserokopią wadium w sekretariacie Urzędu , która winna zawierać:

-  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny przedmiot;

- datę sporządzenia oferty

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje  je bez zastrzeżeń;

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 

Wadium  wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy , wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nie później  niż 3 dni po przetargu.

 

Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wskazanie granic na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

 

 Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klwowie pok. Nr 2  tel.(0-48) 6710010 wew. 15.

Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Klwowie na okres 30 dni, d dnia 08.02.2011 do 10.03.2011 roku.