główna zawartość
artykuł nr 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI GŁUSZYNA

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25
http www.klwow.pl,  e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:
„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI GŁUSZYNA”

Zakres zamówienia:

Przebudowa w/w drogi polegać będzie na: wykonaniu robót pomiarowych, wyrównaniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym, skropieniu podbudowy emulsją asfaltową, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna), uzupełnieniu poboczy gruntem rodzimym.

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów wykonawcy.

- Koszt inwentaryzacji robót ponosi wykonawca.

Termin realizacji zadania: do 30.11.2008 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 30.10.2008 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2008 r. o godz. 11.15
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%
Wadium –1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł)
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związania z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP pod Nr
260007-2008 dnia 10. 10. 2008 r.
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Marcin Szymański, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 20.,