Karty Usług

Szanowni Państwo!

Oddajemy do Waszej dyspozycji karty usług, które pomogą sprawnie i wygodnie załatwiać sprawy w Urzędzie.

Karty usług zawierają pełną informację o danej sprawie: podstawę prawną, wymagane dokumenty, opłaty, terminy i sposób załatwienia sprawy a także stanowisko odpowiedzialne za załatwienie sprawy.

Większość kart usług zawiera wzory wniosków, które po wypełnieniu można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie, pokój nr 5.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy, pod wskazanymi w kartach usług numerami telefonów.

Wszystkie sprawy można załatwiać w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. w poniedziałek - piątek - w godz. 7:30 - 15:30.

Sprawy Obywatelskie:

 • Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności lub akt dowodów osobistych - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Zameldowanie na pobyt stały - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta, Wniosek - Urząd Gminy w Klwowie wniosek
 • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta, Wniosek - Urząd Gminy w Klwowie wniosek
 • Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego ponad 3 miesiące- Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Uchylenie czynności materialno - technicznej wymeldowania - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny nie będącego obywatelem państwa członkowskiego UE drodze decyzji administracyjnej - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty- Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta

Urząd Stanu Cywilnego:

 • Nadanie dziecku nazwiska męża matki - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Sporządzenie testamentu przed kierownikiem USC - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Zawarcie związku małżeńskiego przez Kierownikiem USC - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 •  Zgłoszenie zgonu - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Przyjęcia oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Zmiana imienia - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Zmiana nazwiska - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Ustalenie pisowni imienia i/lub nazwiska - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta
 • Uzupełnienie aktu stanu cywilnego - Karta - Urząd Gminy w Klwowie karta

Referat Finansów:

Ewidencja Działalności Gospodarczej:

Zezwolenia na Sprzedaż Napoi Alkoholowych: