artykuł nr 1

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie”

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 776989-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.