artykuł nr 1

„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Kolonii”

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

?Zakup średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Kolonii?

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod nr 589361-N-2020 z dnia 2020-09-24 r.