artykuł nr 1

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeski

obrazek

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeski”

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 547697-N-2020 z dnia 2020-06-04 r.