artykuł nr 1

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia”

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 587421-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.