artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2021 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2021 r.

 • Zarządzenie nr 1/2021 w w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 2/2021 w w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Klwów na lata 2021-2023. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów na rok 2021"  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 5A/2021 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 10/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 12/2021 w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 14/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 14A/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników mienia Urzędu Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 15/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Prowadzenie klubu sportowego na rok 2021" Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Klwów do potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczanych do użytków rolnych. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 18/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 19/2021 w sprawie dokonania oceny przydatności składników majatku ruchomego. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 20/2021 w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Zarządzenie
 • Zrządzenie nr 21/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na rok 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 23/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w 2021 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 25/2020 w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Klwów za 2020 Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie ustalenia wartości gruntów przyjmowanych na majątek Gminy Klwów. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 29/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.”Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Klwów” w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2021”. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 33/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich użytkownika wieczystego. Zarządzenie