artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2020 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2020 r.

 • Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów na rok 2020"   Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 4/2020 o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Prowadzenie klubu sportowego na rok 2020" Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie obsługi interesantów w dniach od 13 do 27 marca 2020 r.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 8A/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2020 w Gminie Klwów  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Klwów za 2019 Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 13/2020 o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu należących do właściwości gminy.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 19/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 21/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielu ubiegających się  o awans zawodowy. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 23/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 24/2020 w sprawie wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej dal nauczycieli ubiegających się  o awans zawodowy.Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 27/2020 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 r. w Urzędzie Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 28/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 29/2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 30/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 31/2020 w sprawie powołania koordynatorów ds. dostępności. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 35/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów  z Organizacjami Pozarządowymi. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 36/2020 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji 
 • Urbanistyczno - Architektonicznej Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 36A/2020 w sprawie przeznaczenia do najmu, dzierżawy oraz oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Klwów. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeski" . Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 37A/2020 w sprawie upoważnienia pracownika do przeprowadzenia postępowań w sprawach. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 38/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 39/2020 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klwów na lata 2021-2028. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 40/2020 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów projektu uchwały budżetowej na 2021 r. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 42/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 43/2020 w sprawie upoważnienia pracownika do przeprowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 44/2020 w sprawie zmian Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 45/2020 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 r. w Urzędzie Gminy Klwów. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 46/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków  2020 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 46A/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021 w Gminie Klwów  Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 47/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 48/2020 w sprawie powołania zespołu "Reprezentacji osób zatrudnionych"Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 49/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie