artykuł nr 1

RPŚ.II.7331 -07/2008

DECYZJA Nr 07/2008

 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt l, art. 50 ust. l, art. 51 ust. l i art. 54 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. póz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j .t. Dz. U. Nr 98 z 2000r. póz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 06.02.2008r. w sprawie: ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SYSTEMIE GRAWITACYJNO

TŁOCZNYM WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DLA MIEJSCOWOŚCI KLWÓW,

KLWOWSKA WOLA W GMINIE KLWÓW

po uzgodnieniu decyzji stosownie do art. 53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie melioracji wodnych - postanowienie  Nr WZMiUW.IR/PR-0231/196/08 z dnia 11.04.2008 roku ze Starostą Przysuskim w sprawie ochrony gruntów rolnych - postanowienie Nr  GK.V.6018/41/08   z dnia 17.03.2008 roku. z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych - postanowienie Nr PZDP-II-Uz-5542/15/2008 z dnia 18.03.2008 roku. z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody – postanowienie nr WŚR-R.VI/6633-1/171/07 z dnia   27 maja 2008 roku

USTALAM WARUNKI LOKALIZACJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM-GMINNYM

 pod nazwą:

BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W SYSTEMIE GRAWITACYJNO-TŁOCZNYM WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DLA MIEJSCOWOŚCI KLWÓW I KLWOWSKA WOLA Z SIECIOWYMI POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW przebiegającej przez działki prywatne o nr ewid.:

425, 374, 371, 369. 368, 367, 363, 362, 361, 360,358,357,353,352, 351, 349, 348, 344, 343, 327, 324, 323, 319, 17, 315, 310, 308, 304, 303, 302/2, 302/1, 426/2, 426/1, 426/6, 322, 316; - w Klwowskiej Woli

928, 949, 952, 953, 954, 955, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969, 972, 973, 974 ,976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 99 1,992, 994, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 712, 713, 714,7 15, 716, 717/2, 717/3, 719, 1337, 1334, 1332, 1330/2, 1330/1329, 1328, 101 0,1009, 1007, 1006, 1004, 1001, 1993, 1992, 1989, 1987, 1985, 1984, 1983, 1981, 1970, 1971, 1033, 1032, 1031, 1027, 1029, 1022, 1021, 1020, 1019, 1016, 1013, 1015, 1018, 1038, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948/5, 1947, 1946, 1075/6, 1069,1068, 1067, 1066, 1065, 1064,1063,1075/12,1081,1082,1083 ,1084, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 1205, 1344/1, 1344/3, 1344/5, 925, 922/1, 921, 920, 919/2, 917/2, 917/1, 916/7, 916/2, 916/9, 916/8, 916/5, 571/1, 571/2, 575, 576, 578, 579, 581, 605, 599, 594, 601, 602, 681, 68 0,677, 674, 675, 944, 1075/7, 946/2, 946/1, 904, 696, 1958, 676, 1017, 1969, 993, 970, 709/1, 709/2, 1344/2; - w Klwowie

oraz drogi: - działki nr ewid.: 550,328,498,451; - Klwowska Wola

336, 270, 591, 945, 831, 1012, 1026, 1037 ,1035, 1955, 1034,  1075/11, 1977, 951, 926, 2003; - Klwów

l. Rodzaj inwestycji - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Klwów i Klwowska Wola w systemie grawitacyjne tłocznym o całkowitej długości ok.9400 m wraz z przykanalikami.

 Podstawowymi elementami kanalizacji są:

- kolektory grawitacyjne wykonane z rur PCV o całkowitej długości L= 8500 m

- rurociągi tłoczne wykonane z rur PE o całkowitej długości L= 900 m

- studnie rewizyjne o średnicach Ø1000 mm , studnie kanalizacyjne włazowe Ø1000 mm oraz studnie inspekcyjne Ø 425 mm.

 - Pompownie ścieków jako hermetyczne zbiorniki wyposażone w pompy zatapialne oraz system

monitorowania.

 2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające

z przepisów odrębnych w zakresie:

2.1 Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Inwestycję lokalizować zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji.

- Przejścia poprzeczne kanalizacji pod drogami gminnymi, powiatowymi i krajowymi należy wykonać przewiertem lub przyciskiem bez rozkopywania jezdni.

- Rury osłonowe na przejściach pod drogą należy tak projektować aby wychodziły poza pas drogowy

- Przejścia pod drogą wykonywać bez naruszania nawierzchni jezdni.

2.2. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

- Zastosować materiały posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania ze względów ekologicznych.

- Obowiązuje ochrona drzew i krzewów w rejonie inwestycji. W razie kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącym drzewostanem uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę.

- Projektowana inwestycja nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje i zakłócenia elektryczne.

2.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

- W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku należy przedmiot ten zabezpieczyć i zgłosić znalezisko do państwowej Służby Ochrony Zabytków w Radomiu.

- Inwestor zobowiązany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych.

- Projektowanej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

2.4. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- Dojazd do terenu inwestycji - istniejącymi ulicami i drogami.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną - zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci niskiego napięcia uzyskanymi z Rejonowego Zakładu Energetycznego Końskie.

- Zasilanie w wodę - zgodnie z warunkami dysponenta sieci.

- Unieszkodliwienie odpadów - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem uzgodnić z dysponentami sieci.

2.5. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych

Projektowana inwestycja lokalizowana jest poza terenami górniczymi i nie dotyczą jej związane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych

2.6. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich - projektowana inwestycja nie może ograniczać: dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie może stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne i promieniowanie a także nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

Wymagania podane wyżej mają charakter zasad ogólnych i nie zwalniają Wnioskodawcy od spełnienia dalej idących wymagań zawartych w prawie budowlanym i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2.7. Wymagania formalne

-  Projekt wykonać zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od dysponenta sieci

-  Uzyskać uzgodnienia projektu budowlanego wynikające z przepisów szczególnych w tym projekt uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

-  Uwzględnić zalecenia jednostek uzgadniających.-  Przed przystąpieniem do budowy urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej należy zatwierdzić w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego projekt organizacji ruchu   i zabezpieczenia miejsca robót na czas budowy.

- Obiekt budowlany wraz z infrastrukturą należy projektować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi. Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

-  Projekt budowlany opracować zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury   z dnia 03 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  z 2003r. Nr l20 poz. ll33).

- Wykonania przebudowy urządzeń melioracji wodnych, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego – w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej zabudowy z urządzeniami melioracji wodnych i konieczności ich przebudowy lub likwidacji.

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej przebudowy urządzeń melioracji wodnych do WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Przysusze.

3. Przebieg sieci - oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali l: 1000 stanowiącej część graficzną niniejszej decyzji (załącznik nr l) - linią przerywaną koloru czarnego. Trasa projektowanej kanalizacji wg wypisu z rejestru gruntów przebiega przez grunty użytkowane rolniczo kl IV – VI.

Uzasadnienie

Postępowanie o ustalenie lokalizacji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z przyłączami dla miejscowości Klwów i Klwowska Wola zostało wszczęte z urzędu.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami jest to inwestycja zaliczana do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Budowa kanalizacji sanitarnej zapewni poprawę stanu środowiska i podniesie standard warunków życia mieszkańców gminy.

W wyniku przeprowadzonej w niniejszej sprawie, stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy    z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu ustalono:

- Teren, na którym Wnioskodawca zamierza realizować planowaną inwestycję nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszono o przystąpieniu do sporządzania planu - wobec czego postępowanie przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Obszar, na którym jest położona działka nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego.

- W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano stosowne uzgodnienia z organami właściwymi w zakresie ochrony gruntów rolnych i melioracji.

Budowa zbiorczych systemów kanalizacji należy do najważniejszych inwestycji chroniących środowisko przed skażeniami. W wyniku realizacji planowanej sieci kanalizacyjnej nowi użytkownicy odprowadzać będą ścieki do oczyszczalni. Oznacza to likwidację szamb, stanowiących realne zagrożenie dla gleby i wód gruntowych.

Ekologiczne skutki planowanej inwestycji będą jednoznacznie pozytywne.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono możliwość realizacji inwestycji oraz, że planowana inwestycja nie narusza przepisów prawa i ładu przestrzennego.

Projekt decyzji przygotowała mgr inż. arch. Beata Malicka-Ząbek posiadająca uprawnienia urbanistyczne nr 1297/92, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego urbanistów (Okręgowej Izby Urbanistów) pod nr WA-121 i architektów.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

- Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art.  63 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

- Decyzja niniejsza jest ważna do jej wygaszenia odrębną decyzją z powodów określonych w art. 65 ust. l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. jeżeli:

- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej

decyzji.

— Niniejsza decyzja stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołania można składać w Urzędzie Gminy w Klwów.

Informacja

 Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi przepisami szczególnymi,

- dowód lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

-   prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Załączniki:

Załączniki nr od l do 5 - część graficzna decyzji. Załącznik nr 6 – orientacja

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Klwów

2. Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Klwów

3. Strona internetowa Urzędu Gminy Klwów

4. a/a