artykuł nr 1

RPŚ.I.767 – 1/08

DECYZJA NR 1/2008

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46 ust 1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, oraz art. 56 ust 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy BIO-SYSTEM, Piotrków Trybunalski, ul. Wierzejska 82/90 i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Klwów i Klwowska Wola, gm. Klwów.

1.   rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami zlokalizowana w miejscowościach: Klwów i Klwowska Wola w gminie Klwów. Przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej przedstawiono na mapach załączonych do wniosku. Zebrane ścieki zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków w miejscowości Klwowska Wola. Trasa kanalizacji przebiega w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych oraz po terenach prywatnych wraz z przejściami przez pas drogowy dróg krajowych.

2.   warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1) zastosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ograniczenia do minimum wszelkich uciążliwości związanych z powstającym hałasem w trakcie realizacji inwestycji; prace powinny być wykonywane jedynie w porze dziennej;

2) gospodarkę odpadami, powstającymi przy realizacji przedsięwzięcia, prowadzić zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r.); powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i wywozić z placu budowy; podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ilości powstających odpadów;

3) w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w trakcie prowadzenia prac budowlanych zwrócić szczególną uwagę na eksploatację sprzętu budowlanego czyli zabezpieczyć sprzęt przed ewentualnym wyciekiem oleju lub innych substancji szkodliwych dla wód i gruntu;

4) roboty budowlane prowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejących uzbrojeń i instalacji;

5) prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;

6) nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew; w przypadku wystąpienia kolizji z drzewami i krzewami, których wiek przekracza 5 lat, zgodnie z zapisami art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) Inwestor winien uzyskać zezwolenie na ich usunięcie.

3.   wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

1) określić sposób postępowania z odpadami powstającymi w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)

4.   wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

 

Wyżej opisane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

5.   wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do tych przedsięwzięć (dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko)

Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

6.   stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

  Do Urzędu Gminy w Klwowie w dniu 05.02.2008r. wpłynął wniosek firmy BIO-SYSTEM o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowościach: Klwów i Klwowska Wola w gminie Klwów.

Powyższa inwestycja, zgodnie z § 3 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym tut. Urząd wystąpił do Starosty Przysuskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z prośbą o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Starosta Przysuski opinią z dnia 21.02.2008r. nr ŚL.VI.7633/17/2008 jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią sanitarną z dnia 19.02.2008r. nr ZNS.7170-6/08 uznali, że dla przedmiotowej inwestycji zbędne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznano, że nie zachodzą również przesłanki, o których mowa w §5 w/w rozporządzenia, co powodowałoby  konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla w/w inwestycji.  W związku z tym Wójt Gminy Klwów Postanowieniem z dnia 07.03.2008r. nr RPŚ.I.767-1/08 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dalszej kolejności wystąpiono o uzgodnienie decyzji i na podstawie postanowień Starosty Przysuskiego z dnia 04.04.2008r. nr ŚL.VI.7633/21/2008 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 14.04.2008r. nr ZNS.713-10/08 wydano niniejszą decyzję w treści uwzględniając uzgodnienia w/w organów.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Załączniki:

1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust 3

Otrzymują:

1.   F.B. BIO-SYSTEM

ul. Wierzejska 82/90

97-300 Piotrków Trybunalski

2.   Sołtys m-ci Klwów i Klwowska Wola - tablica ogłoszeń

3.   Urząd Gminy w Klwowie - tablica ogłoszeń

4.   Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klwów

5.   a/a

Do wiadomości:

1.   Starostwo Powiatowe w Przysusze

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze