artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW z dnia 2 lutego 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Znak: RPŚ.I.6721.11.2022/2023

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW

 

z dnia 2 lutego 2023 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXV/185/2021 Rady Gminy Klwów z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów, a także art. 29, 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie projektu planu miejscowego i prognozy odbędzie się w dniach od 10 lutego 2023r. do 3 marca 2023r., w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie przy ul. Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów / pokój nr 2/, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klwowie w zakładce: Prawo Lokalne/Plan Zagospodarowania, Studium, Regulaminy, Programy

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona w dniu 28 lutego 2023r., w Urząd Gminy Klwów- sala konferencyjna, początek o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Klwów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2023r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uwagi w formie papierowej należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów lub przesłać na podany wyżej adres. Uwagi w formie elektronicznej można składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na adres skrytki Urzędu Gminy w Klwowie na ePUAP: / 51ly8j3drh /skrytka oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres email: referatrolnictwa@klwow.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów i o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego. Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do art. 40 cytowanej ustawy, mogą być wnoszone do Wójta Gminy Klwów w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: referatrolnictwa@klwow.pl lub adres skrytki Urzędu Gminy Klwów na ePUAP: / 51ly8j3drh /skrytka w terminie do dnia 20 marca 2023 r.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Klwów. Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

  Wójt Gminy Klwów

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Klwów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klwowie (ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@klwow.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanych przez Państwa wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub rozpatrzenia uwag dotyczących projektu w/w planu (art. 17 pkt. 1 lub 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy);
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych t.j. będą przechowywane wieczyście. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 5. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych- tj. wykonawcy zadania z którym została zawarta umowa na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.