artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

 

Wójt Gminy Klwów ogłasza

ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym,

na sprzedaż:

niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 1075/8, 1075//9, 1075/10, 1075/11
 o powierzchni 0,75 ha poło
żonej w m. Klwów, gmina Klwów.

 

Położenie nieruchomości: Klwów

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w miejscowości Klwów, oznaczona nr 1075/11, 1075/10, 1075/9 
i 1075/8 o łącznej  powierzchni 7500 m², niezabudowana, uregulowana w księdze wieczystej Nr 12681 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów – III etap zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. ( Dz. U.  Woj. Mazowieckiego Nr 80 poz. 1279 z dnia 22.04.2010r. ) działki te znajdują się w terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem rzeczowym.

 

Forma zbycia:

Przeniesienie własności (zbycie).

 

Terminy odbytych przetargów:

· I przetarg odbył się w dniu 9 października 2014 r. i zakończył sięwynikiem negatywnym;

· II przetarg odbył się w dniu 20 listopada 2014 r. i zakończył sięwynikiem

negatywnym

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 29500,00 zł (słownie zł: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset 00/100).

Wysokość zaliczki:

Zaliczka w wysokości 10 % ceny wywoławczej: 2950,00 zł (słownie zł: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt 00/100).

Termin przeprowadzenia rokowań:

Otwarcie części jawnej rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie przy

ul Opoczyńskiej 35, sala konferencyjna, w dniu 12 lutego 2015 r. o godzinie 1000.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

1. Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w kopertach zamkniętych

w terminie do dnia 6 lutego 2015 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Klwów, 
ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów.

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

· imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest

osoba prawna lub inny podmiot,

· data sporządzenia zgłoszenia,

· oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń,

· proponowaną cenę i sposób zapłaty,

· proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

· dowód wpłaty zaliczki (kopia).

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania 12.02.2015 r. – Klwów dz. Nr 1075/8, 1075/9, 1075/10, 1075/11”

2. Zaliczkę w kwocie 2950,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Klwów nr 82 9145 1095 3400  1733 2000 0002 BS Przysucha  O / Potworów  Filia Klwów, najpóźniej do dnia 6 lutego 2015 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz nr i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek

bankowy Urzędu Gminy Klwów.

3. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

· w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości;

· w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem rokowań, właściwych potwierdzonych notarialnie pełnomocnictw,

dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorąudział w przetargu

osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

4. Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

5. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

6. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niżprzed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

7. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowańzawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

8. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

9. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości.

10. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji,

a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym

zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

11. Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu

ewentualnych bezumownych użytkowników.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu

nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej

uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie

nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

14. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą

nieruchomości.

15. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się, że sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania

nabywcy nieruchomości.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem rokowań udziela

pracownik Urzędu Gminy Klwów, pok. 2 lub pod numerem telefonu 48 6710010 w. 15 – Piotr Reguła.