artykuł nr 1

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU HANDLOWEGO (KIOSK) NA TERENIE PARKU PRZY PLACU ŚWIDZIŃSKIEGO W KLWOWIE.

Wójt Gminy Klwów

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU HANDLOWEGO (KIOSK) NA TERENIE PARKU PRZY PLACU ŚWIDZIŃSKIEGO W KLWOWIE.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 1. Grunt pod działalność gospodarczą o pow. 15 m²  stanowiący część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1011 tj. część parku zlokalizowanego przy drodze krajowej 48, przeznaczony do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego na okres 12- stu miesięcy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z prowadzeniem punktu handlowego.

II. STAWKA CZYNSZU:

 1. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu wynosi 7 zł  plus należny podatek VAT za 1 mgruntu.
 2. Oferta minimalna w zakresie ceny powinna zawierać co najmniej cenę wywoławczą.
 3. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za dostawę świadczeń dodatkowych do w/w lokalu (tzw. opłat eksploatacyjnych) jeśli takie się pojawią. Naliczenia obciążeń z tych tytułów Wydzierżawiający dokonywać będzie w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione na utrzymanie tego lokalu:
 • za energię elektryczną w ilości odczytanej z licznika energii elektrycznej (montaż podlicznika we własnym zakresie)

4.   Czynsz płatny będzie miesięcznie z dołu w terminie do 20-go każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury VAT. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyżki czynszu w każdym roku kalendarzowym, począwszy od 1 stycznia tego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS, w roku poprzednim w stosunku do wcześniejszego, w przypadku, gdy ogłoszony wskaźnik będzie dawał podstawy do podwyższenia obowiązującego czynszu.

 1. Termin zagospodarowania gruntu: w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 2. Odpady komunalne oraz niebezpieczne będą usuwane przez Dzierżawce we własnym zakresie i na jego koszt.

III. OFERENT, Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA DZIERŻAWY ZOBOWIĄZANY JEST:

 1. Samodzielnie i na własny koszt zagospodarować grunt i dostosować do wymogów związanych
  z prowadzeniem  punktu handlowego.
 2. Uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia, umowy, koncesje, odbiory związane w prowadzeniem punktu handlowego.
 3. Rozpocząć działalność punktu handlowego na wydzierżawionym gruncie nie później niż w ciągu
  2 miesięcy od dnia podpisania umowy na dzierżawę gruntu.
 4. W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wydzierżawiający, może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

IV. SKŁADANIE OFERT:

Zamkniętą kopertę z ofertą, oznaczoną:

„Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu handlowego (kiosk)” należy złożyć w sekretariacie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów
w terminie do dnia 20.01.2024 r. do godz. 1200. W razie wysyłki pocztowej należy pamiętać, że za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu, a nie stempla pocztowego.

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

 1. Oferta winna zawierać (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia):
 1. imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowaną stawkę czynszu za 15m2 powierzchni użytkowej (netto),
 4. dostępność świadczonych usług: dni i godziny otwarcia punktu pocztowego,
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem gruntu oraz regulaminem przetargu i projektem umowy dzierżawy gruntu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. oświadczenie, że oferent dzierżawiony grunt wykorzystywał będzie na działalność związaną
  z prowadzeniem punktu handlowego,
 7. oświadczenie – zobowiązanie się do rozpoczęcia działalności związanej z prowadzeniem punktu handlowego w wynajmowanym pomieszczeniu nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na dzierżawę gruntu.
 8. dowód wpłaty wadium (kserokopia),
 9. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Centralnej Ewidencji Informacji
  o Działalności Gospodarczej,
 1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia oferenta mają również być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela.
 2. W przypadku, gdy oferent jako załącznik do ofert załączy kopię dokumentu (innego niż pełnomocnictwo), kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania i złożenia oferty jest składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.).
 4. Upoważnienie do podpisywania oferty ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

VI. WYBÓR OFERTY:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Klwów w dniu 21.01.2024 r. o godz. 1230.
 2. Wybrana zostanie oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem ofertowanej  stawki czynszu dzierżawy za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. W przypadku wpłynięcia identycznych, najkorzystniejszych ofert, Oferenci którzy je złożyli zostaną poproszeni o złożenie ofert w dodatkowym terminie ustalonym przez Wydzierżawiającego. Cena podana w ofercie dodatkowej musi być wyższa od ceny podanej uprzednio. Odmowa złożenia oferty dodatkowej, niezłożenie oferty w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego lub złożenie oferty z kwotą równą lub niższą w porównaniu do oferty poprzednio złożonej będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w przetargu. Ocena ofert dodatkowych odbywać się będzie wg zasad podanych  w punkcie VI.2. W przypadku ponownego złożenia ofert identycznych procedura określona w ustępie niniejszym może być powtarzana wielokrotnie albo Wydzierżawiający może zdecydować o unieważnieniu przetargu.
 4. O wyborze oferty Wójt Gminy Klwów zawiadomi niezwłocznie pisemnie wszystkich oferentów, wskazując oferenta, którego ofertę wybrano.
 5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przetargu otwartego na dzierżawę gruntów na terenie Gminy Klwów” zatwierdzony Zarządzeniem Nr 44/2023 Wójta Gminy Klwów z dnia 20 grudnia 2023 r.

VII. WADIUM :

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50,00 zł
 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Klwów nr 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 najpóźniej do 20 stycznia 2024 r. do godz. 1200. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Gminy Klwów.
 3. Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium podlega przepadkowi.
 6. Umowa dzierżawy musi zostać podpisana w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium.
 2. Złożenie w wyznaczonym terminie pisemnej oferty.

IX. INNE INFORMACJE:

 1. Szczegółowych informacji na temat przetargu i gruntu można uzyskać w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, pokój nr 1 lub telefonicznie 48 6710010 wew. 18
 2. Wójt Gminy Klwów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

X. Załączniki:

1. Załączniki do przetargu:

 • Wzór oferty – załącznik nr 1
 • Wzór umowy dzierżawy – załącznik nr 2

Klwów, dnia 03.01.2024 r.

Wójt Gminy Klwów