artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przystałowice Kolonia

Klwów, dnia 14.12.2017 r.

 

Ogłoszenie

o przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przystałowice Kolonia

 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami   ( Dz. U. 2016.2147) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku    w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014.1490)

 

 

Wójt Gminy Klwów

ogłasza

 PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Klwów

 

 

 

Adres (ulica)

Nr działki Obręb księga wieczysta

Pow. w

m2 lub ha

Przeznaczenie nieruchomości,

sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

netto

(zł)

Wadium (zł)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Przystałowice Kolonia

 

Dz. Nr 583 Obręb 

Przystałowice Kolonia

KW Ra1P/00032405/5

1,58 ha

Działka położona jest w terenach rolnych z przeznaczeniem pod uprawy rolne

14.900,00 zł

1500,00 zł (słownie zł: dwieście pięćdziesiąt)

2

Przystałowice Kolonia

Dz. Nr 587 Obręb

Przystałowice kolonia

KW RA1P/00003374/6

 

0,78 ha

Działka położona jest w terenach rolnych z przeznaczeniem pod uprawy rolne

7.300,00 zł

800 zł ( słownie zł: osiemset )

3

Przystałowice Kolonia

Dz. Nr 811 Obręb Przystałowice Kolonia

KW  RA1P/00003374/6

0,21 ha

Działka położona jest w terenach rolnych z przeznaczeniem pod uprawy rolne

2.000,00 zł

200 zł ( słownie zł: dwieście )

4

Przystałowice Kolonia

Dz. Nr 905 Obręb

Przystałowice Kolonia

KW RA1P/00003374/6

0,17 ha

Działka położona jest w terenach rolnych z przeznaczeniem pod uprawy rolne

1.800,00 zł

200 zł ( słownie zł: dwieście )

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18.01.2018 r., o godz.. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy  Klwów przy ul Opoczyńskiej  35 ( sala konferencyjna )

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto.

Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy  w formie aktu notarialnego.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)- dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN)na rachunek Urzędu Gminy Klwów Bank BS Przysucha F/Klwów Nr 82 9145 1095 3400 1733 2000 0001.

 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 15.01.2018 r.

 

Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Klwów

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie    z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 

1.  Nieruchomości objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów – II Etap zatwierdzonym Uchwałą  Nr IV/25/2006 Rady Gminy Klwów z dnia 29 grudnia 2006 roku ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007 roku) 

2.  Nieruchomości Nr 811 i 905 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, natomiast nieruchomości Nr 583 i 587 nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej

3.  Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości gruntowej.

4. Uczestnik przetargu musi spełniać warunki ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w tym posiadania statutu rolnika lub innego uprawnionego podmiotu albo musi uzyskać zgodę Prezesa Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

 

Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35  ( pokój Nr 2 ), tel. ( 048 ) 67 10 010 wew. 15. - Pani Elżbieta Król, kierownik referatu.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.