artykuł nr 1

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy


Wymagane dokumenty:
1. Aktualny paszport, karta pobytu stałego lub czasowego,
2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca,

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy cudzoziemców nie podlegają opłatom

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Klwów, Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 11, tel.(0.48)671-00-48,

Termin i sposób załatwiania sprawy:
- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie,
- w wyniku dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).