artykuł nr 1

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłudnie

Zamawiający Gmina Klwów zaprasza do udziału w postępowaniu na Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Kłudnie"

Wszelkie informacje zawarte są w załącznikach do niniejszego zaproszenia.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania