artykuł nr 1

Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów

UWAGA NR 1

W dniu 15.12.2022 r. modyfikacji uległ załącznik nr 1 do SWZ. prosimy o uwzględnienie zmian przy składaniu ofert.

UWAGA NR 2

Zamawiający informuje, iż w dniu 19.12.2022 r. wpłynęły pytania do niniejszego postępowania. Zarówno pytania jak i odpowiedzi do nich zostały opublikowane w załącznikach do niniejszego postępowania. Zmianie uległy również załączniki do niniejszego postepowania. W wyniku wprowadzonych zmian został wydłużony termin na składanie ofert do dnia  23 grudnia 2022 r.

Klwów, dnia 12.12.2022r.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na zadanie pn.:

Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00496703 z dnia 2022-12-14

ID postępowania na miniPortalu - 722e43ec-f9f6-40b8-83e8-6e4e6526310a

Wszystkie niezbędne informacje i załączniki dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.