artykuł nr 1

Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże - Przystałowice Duże - Kolonia

Gmina Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów
Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże - Przystałowice Duże - Kolonia”
Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  pod nr 2022/BZP 00057796/02/P
ID postępowania na miniPortalu: 87585842-b583-4df2-9c25-d067e56c2cc6
Link do postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/87585842-b583-4df2-9c25-d067e56c2cc6