artykuł nr 1

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.   Zamawiający Gmina Klwów zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie”

2.   Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie” , w oparciu o dokumentację projektową i decyzję nr AB.6740.2.143.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku Starosty Przysuskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Zamawiający w niniejszym zapytaniu dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej:

2.1.część 1 zamówienia – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń dla zadania „Roboty budowlane zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu”, której zakres obejmuje w szczególności:

 • wymianę konstrukcji i pokrycia dachowego budynku wyższego;

 • ocieplenie stropu wełną mineralną na strychu;

 • wymianę pokrycia dachowego budynku niższego;

 • ocieplenie stropu wełną mineralną na strychu;

 • ocieplenie cokołu budynku wyższego i niższego;

 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wyższego i niższego;

 • wymiana stolarki okiennej na poziomie piwnic oraz drzwi zewnętrznych;

 • wymianę rur spustowych oraz wykonanie obróbek blacharskich na budynku niższym i wyższym;

 • wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku niższym i wyższym;

 • wymiana drzwi zewnętrznych w budynku niższym wraz z przebudową wejścia;

 • przebudowa wejścia głównego w budynku wyższym;

 • zagospodarowanie terenu

  1. część 2 zamówienia –  pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej dla zadania „Roboty instalacyjne wraz z robotami wewnętrznymi”, której zakres obejmuje w szczególności:

 • wymiana instalacji c.o. wraz z montażem nowego kotła;

 • po wymianie grzejników i instalacji, bruzdy pozostałe po wymianie rur w ścianach wewnętrznych wykończyć tynkiem oraz pomalować ściany – kolorystykę uzgodnić z zamawiającym;

 • ściany i podłogi w pomieszczeniu kotłowni oraz magazynie opału wykończyć płytkami.

2.3.Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi:

-dokumentacja projektowa

 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

 • przedmiary robót,

2.4.Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru Budowlanego będzie wynikał z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – prawo Budowlane oraz wytycznych i innych dokumentów,  przy czym do obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie także:

 1. Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o wykonanie robót budowlanych;

 2. W razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej;

 3. Pełny nadzór nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi wszystkich branż;

 4. Kontrola jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami;

 5. Akceptacja materiałów budowlanych i urządzeń;

 6. Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

 7. Kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i innymi dokumentami;

 8. Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót;

 9. Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie;

 10. Kontrola ilości i określanie wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki;

 11. Sprawdzanie wykonania robót zanikowych;

 12. Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń;

 13. Uczestnictwo w Radach Budowy organizowanych nie częściej niż 4 razy w miesiącu przez Zamawiającego,

 14. Kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym;

 15. Potwierdzanie gotowości do odbioru robót;

 16. Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku;

 17. Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi. Wymagana jest obecność przynajmniej 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do prowadzonego dziennika budowy;

 18. Uczestnictwo w 3 przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrola usunięcia ujawnionych wad;

 19. Żądanie od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem budowlanym;

 20. Kontrola terminowości wykonywania robót i każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót;

 21. Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:

 1. w zakresie części 1 zamówienia:

− min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie tj.: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

 1. w zakresie części 2 zamówienia:

− min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, w zakresie pełnym bez ograniczeń i doświadczenie tj.: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

Zamawiający wymaga, aby do oferty załączono dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień.

 1. Termin realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia trwać będzie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót budowlanych: planowany termin zakończenia 08.10.2022 r.

5. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 lutego 2022 r. do godziny 15:00 (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

Cena - waga 100 %,

7.   Termin otwarcia ofert

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 23 lutego o godzinie 15:15.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest Pan Marcin Szymański,
tel. 48 6710010 wew. 20, adres e-mail: zamowieniapubliczne@klwow.pl.

9.   Sposób przygotowania i złożenia oferty:

 1. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

 2. ofertę można złożyć drogą tradycyjną w formie papierowej poprzez dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą do Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów(liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego). W takim przypadku oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy oraz zawierającą formułę „Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.

 3. ofertę można złożyć w formie elektronicznej przesyłając ją na adres zamowieniapubliczne@klwow.pl. Tytuł emaila powinien być oznaczony: „Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”. Sama oferta winna był złożona w załączniku do e-maila.

 4. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną Zamawiający nie odpowiada za problemy wynikające z niepoprawności działania systemu informatycznego, skutkiem których może być brak wpływu oferty do Zamawiającego. W takim przypadku zalecamy kontakt telefoniczny celem potwierdzenia wpływu oferty.

 5. Oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby a w przypadku ofert przesyłanych drogą elektroniczną oferta powinna być podpisana za pomoc ważnego certyfikatu kwalifikowalnego lub profilem zaufanym. Dopuszcza się również skan oferty z podpisem.

 6. Ofertę można złożyć na jedną lub wszystkie części zamówienia. Dopuszcza się pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez jedną osobę dla obydwu części w przypadku posiadania wymaganych uprawnień budowlanych i doświadczenia.

10. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.   Wykonawca określi cenę za wykonanie całego zamówienia. Cena ma charakter ryczałtowy i musi uwzględniać wszelkie koszty opłaty i podatki niezbędne do wykonania zamówienia. Tak określona cena stanowić będzie podstawę do dokonania oceny oferty oraz stanowić będzie podstawę określenia wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

2.   Powyższa cena będzie ceną brutto w złotych polskich.

12. Inne informacje:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyn.

 2. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest Pan Marcin Szymański, tel. 48 6710010 wew. 20, e-mail: zamowieniapubliczne@klwow.pl

 3. Kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

 1. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Klwów https://www.bip.klwow.akcessnet.net/ oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

12.   Załącznikami  do niniejszego zapytania są:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór oferty

 2. Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy

 3. Załącznik nr 3 – dokumentacja projektowa (ze względów technicznych załączona do ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Klwów https://www.bip.klwow.akcessnet.net/)

Wójt Gminy Klwów

Piotr Papis