artykuł nr 1

Dostawa Ekogroszku w ilości około 160 ton do szkół z terenu Gminy Klwów na sezon grzewczy 2013/2014

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Dostawa Ekogroszku w ilości około 160 ton do szkół z terenu Gminy Klwów na sezon grzewczy 2013/2014” została wybrana niżej wymieniona oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe

IMAGE Sebastian Girgiel

Ul. Dojazdowa53

43-186 Orzesze-Gardawice

za cenę brutto – 649,44 zł za 1 tonę Ekogroszku.

(słownie zł brutto: sześćset czterdzieści dziewięć zloty czterdzieści cztery grosze)

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe

IMAGE Sebastian Girgiel

Ul. Dojazdowa53

43-186 Orzesze-Gardawice

100,00

100,00

3

PHT Wiesław Kędziora

Ul. Opoczyńska 24

26-415 Klwów

99,62

99,62

4

P.U.H. Dariusz Tkaczyk

Kłucko 26

26-212 Smyków

94,12

94,12

 Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Ponadto zawiadamia się o odrzuceniu ofert w związku z naruszeniem postanowień art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych niżej wymienionym wykonawcom: 

Nr oferty.

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Adres

 

5

P.H.U. „SUKCES” Bożena Krzosek

ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce

 

2

Zakład Obrotu Rolnego inż. Marian Bicz

Ul. 550 –Lecia  35

26-700 Zwoleń

Uzasadnienie:

Oferty zostały odrzucone z powodu braku świadectwa jakości od producenta/ dostawcy oferowanego opału świadczące o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego parametrów, o którym mowa w rozdziale XIV pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podstawę prawną działania zamawiającego stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie został wykluczony żaden z Wykonawców.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

artykuł nr 2

Zakup artykułów żywnościowych do szkół

 

Klwów 29.08.2013 r.

ZOSS.271.02.2013

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że
w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Zakup artykułów żywnościowych do szkół” zostały wybrane niżej wymienione oferty dla następujących części:


Zadanie 1 – dostawa pieczywa:

  Zakład Piekarniczo-Cukierniczy „ SADY „

  Agnieszka i Cezary Cieluch

Sady Kolonia 37, 26-415 Klwów

 

Za cenę brutto 3018,05 zł (słownie złotych brutto: trzy tysiące osiemnaście  złotych 05/100 groszy).

Lp

Nazwa(firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt

W kryterium cena

Razem

1

Piekarnia Inowłódz Hurtownia Nabiału Sp.J. 97-215 Inowłódz, ul Spalska 25

  63,13

63,13

2

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy „SADY” Agnieszka i Cezary Cieluch, Sady Kolonia, 26-415 Klwów

100

100

 

Uzasadnienie:

Na zadanie 1 została złożono dwie oferty. Wybrana oferta nr 3 spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

   Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
Zadanie 2 – dostawa mięsa i jego podrobów

 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski

Dąbrowa 6, 26 – 332 Sławno

Za cenę brutto 26331,90 zł (słownie złotych brutto: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden  złotych 90/100 groszy).

 

 

Uzasadnienie:

Na zadanie 2 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie.

 

Zadanie 3 – dostawa produktów spożywczych (ogólnych):

Piekarnia Inowłódz Hurtownia Nabiału Sp. J.

97-215 Inowłódz, ul. Spalska 25

Za cenę brutto 21911,44 zł (słownie złotych brutto: dwadzieścia jeden tysiący dziewięćset jedenaście złotych 44/100 groszy).

Uzasadnienie:

Na zadanie 3 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie.

 

Zadanie 4 – dostawa owoców i warzyw:

Piekarnia Inowłódz Hurtownia Nabiału Sp. J.

97-215 Inowłódz, ul. Spalska 25

Za cenę brutto 12 999,90 zł (słownie złotych brutto: dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100 groszy).

Uzasadnienie:

Na zadanie 4 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie.

Zadanie 5 – dostawa produktów nabiałowych:

Piekarnia Inowłódz Hurtownia Nabiału Sp. J.

97-215 Inowłódz, ul. Spalska 25

Za cenę brutto 8166,43  zł (słownie złotych brutto: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złote 43/100 groszy).

 

Uzasadnienie:

Na zadanie 5 została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie.

Zadanie 6 – dostawa produktów garmażeryjnych:

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

„ HAL-_MET „ s.c.

  Ryszard  Ulaszewski, Rafał Ulaszewski

  97-215 Inowłódz, Królowa Wola 26

Za cenę brutto 16362,15 zł (słownie złotych brutto: szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote  15/100 groszy).

Lp

Nazwa(firma) adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Razem

1

Piekarnia Inowłódz Hurtownia Nabiału Sp.J. 97-215 Inowłódz, ul. Spalska 25

  58,88

58,88

2

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „HAL-MET” s.c. Ryszard Ulaszewski, Rafał Ulaszewski, 97-215 Inowłódz, Królowa Wola 26.

 100

   100

 

Uzasadnienie:

Na zadanie 6 zostało złożone dwie oferty. Wybrana oferta  nr 1spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Umowa zostanie podpisana  wybranym wykonawcą  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofert.

Zadanie 7 – dostawa produktów mrożonych:

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

  „ HAL-MET” s.c.

  Ryszard Ulaszewski, Rafał Ulaszewski

97-215 Inowłódz, Królowa Wola 26

Za cenę brutto 6909,00 zł ( słownie: sześć  tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 00/100 groszy).  

Lp

Nazwa (firma ) adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ceny

Razem

1

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ‘HAL-MET’s.c. Ryszard Ulaszewski, Rafał Ulaszewski ,97-215 Inowłódz, Królowa Wola 26

 100

  100

2

Piekarnia Inowłódz Hurtownia Nabiału Sp.J. 97-215 Inowłódz, ul. Spalska 25.

57,27

57,27

 
Uzasadnienie:

 Na zadanie 7 zostało złożone  dwie oferty. Wybrana oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

 

Otrzymują:

1.   Adresat,

2.   A/a.

 

Sprawę prowadzi:

Stanisław Pająk – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych

Tel.: 48 67 10 010 wew. 21, e – mail: zoss@klwow.pl

artykuł nr 3

Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z nadbudową dachu i adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Kłudnie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że
w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych wraz z nadbudową dachu i adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Kłudnie” została wybrana niżej wymieniona oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

ROSA-BUD Spółka Akcyjna

ul. Gazowa 5/7

26-600 Radom

za cenę brutto 975 000,00  zł (słownie zł brutto: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy zero groszy)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1

ROSA-BUD Spółka Akcyjna,

ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom

100

100

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą niezwłocznie, zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

artykuł nr 4

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłudno

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłudno” została wybrana niżej wymieniona oferta oznaczona nr 4 złożona przez:

 

Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg I Mostów Sp. z o.o.

Ul. Luboszewska61/69

97-200 Tomaszów Mazowiecki

za cenę brutto 130 583,07 zł (słownie zł brutto: sto trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 07/100)

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

INTERBUD Sp. z o.o.

Ul. Limanowskiego 154

26-600 Radom

96,01

96,01

2

STRABAG Sp. z o.o. Odział w Kielcach

Ul. Kajetanów 117

26-050 Zagnańsk

83,13

83,13

3

PHU TRANSMAR Marek Sasin

Ul. Placowa  38/1

26-600 Radom

93,34

93,34

4

Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg I Mostów Sp. z o.o.

Ul. Luboszewska61/69

97-200 Tomaszów Mazowiecki

100,00

100,00

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

93,67

93,67

6

AS Sp. z o.o.

Ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

96,22

96,22

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie został wykluczony żaden z Wykonawców.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

artykuł nr 5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Na świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 02.09.2013 r.  do 27.06.2014 r.w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.04.2002 r. ( Dz.U. Nr 46, poz.432 z późn.zm.)” została wybrana niżej wymieniona oferta oznaczona nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Radomiu Sp. z o.o.

z/s w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6

za cenę brutto 109.202,50 zł (słownie zł brutto: sto dziewięć tysięcy dwieście dwa złotych 50/100)

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Dworcowa 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

94,93

94,93

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Radomiu  Sp. z o.o

z/s w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

100

100

4

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Kraszewskiego 5

71,56

71,56

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie został wykluczony żaden z Wykonawców.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Klwów, dnia 15.07.2013 r.