artykuł nr 1

Dostawa Ekogroszku w ilości około 160 ton do szkół z terenu Gminy Klwów na sezon grzewczy 2013/2014

Klwów: Dostawa Ekogroszku w ilości około 160 ton do szkół z terenu Gminy Klwów na sezon grzewczy 2013/2014
Numer ogłoszenia: 189077 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych , ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, woj. mazowieckie, tel. 48 6710010 w. 21, faks 48 6710010 w. 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Ekogroszku w ilości około 160 ton do szkół z terenu Gminy Klwów na sezon grzewczy 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Oferowany Ekogroszek powinien spełniać niżej wymienione parametry minimalne: - węgiel kamienny energetyczny typ 31.2 - wartość opałowa (Q ri) powyżej 29 000 kJ/kg - granulacja (uziarnienie): 5 - 25 mm - zdolność spiekania wg. metody Rogi, RI<20 - zawartość popiołu (części niepalnych) poniżej 10% - zawartość siarki poniżej 0,8% - wilgotność poniżej 15% Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa Ekogroszku o w/w parametrach do: -Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie, ul. Przysuska 4, 26 - 415 Klwów - 120 ton, -Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie, Kłudno 83, 26 - 415 Klwów - 25 ton, -Przedszkole Samorządowe w Klwowie, Ul. Sportowa 2, 26-415 Klwów - 15 ton. Sposób realizacji zamówienia: 1.Dostawa Ekogroszku będzie odbywać się jednorazowo w ilości nie większej niż 10 ton. 2.Zamówienie będzie realizowane w terminie 3 dni od telefonicznego złożenia zamówienia przez upoważnioną osobę. 3.Dostawy winny odbywać się w dniach pracy Urzędu Gminy. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować zamówienie na koszt własny. 5.Dostarczony Ekogroszek może być poddany każdorazowo badaniom kontrolnym. 6.Zleceniodawca może żądać przy każdej dostawie certyfikatu jakości węgla. 7.Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia/zwiększenia ilości zakupionego opału o 20% w stosunku do ilości wskazanych w SIWZ, uzależniając to od potrzeb wynikających z warunków pogodowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1.Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 2.Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a)zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klwow.akcessnet.net Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie Ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Klwowie Ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

artykuł nr 2

Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z nadbudową dachu i adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Kłudnie

Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z nadbudową dachu i adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Kłudnie

Klwów: Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z nadbudową dachu i adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Kłudnie
Numer ogłoszenia: 142647 - 2013; data zamieszczenia: 14.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klwów , ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, woj. mazowieckie, tel. 048 6710010, faks 048 6710010 w. 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klwow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z nadbudową dachu i adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Kłudnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego: Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z nadbudową dachu i adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Kłudnie. Zakres zamówienia obejmuje: - Opracowanie uzgodnionej i zatwierdzonej przez inwestora dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, - Uzyskanie wszelkich warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień, badań, w zakresie niezbędnym do opracowania pełnej dokumentacji projektowej, - Opracowanie projektu budowlanego zatwierdzonego przez zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę, - Opracowanie i uzgodnienie z inwestorem projektów wykonawczych, - Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlanych, - Wyposażenie budynku i terenu w zakresie elementów stałych, - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wyżej określony zakres prac należy wykonać w oparciu o: - program funkcjonalno - użytkowy, stanowiący Załącznik Nr 5do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0, 45.10.00.00-8, 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zawarte w punkcie 10 formularza Oferta;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty: a)udokumentuje wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie robót mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegających na budowie lub remoncie budynku o minimalnej powierzchni użytkowej 1 000 m2 - wykaz zawierający następujące dane: nazwę, adres i telefon inwestora, nazwę i adres obiektu, opis robót wraz z ich zakresem, w tym powierzchnią użytkową, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, oraz ich wartość. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do specyfikacji; b)dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane przedstawione w wyżej wskazanym wykazie zrealizowanych robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, na przykład referencje.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zawarte w punkcie 10 formularza Oferta;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący, dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że: a) dysponuje osobą legitymującą się doświadczeniem i kwalifikacjami, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z minimum 5-letnim stażem w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót; b) dysponuje osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadających uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: 1.instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych; 2.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 3.instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych i wentylacyjnych; 4.telekomunikacyjnej; 5.drogowej. c) dysponują osobami, które będą pełnić funkcję projektantów posiadającymi uprawnienia w specjalnościach: 1.architektonicznej; 2. konstrukcyjno-budowlanej; 3.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 4.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 5.drogowej. Zamawiający dopuszcza połączenie ww. funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 3a, 3b i 3c oferta musi zawierać: a)imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcje, o których mowa w tych punktach wraz z ich stażem pracy związanym z pełnieniem danej funkcji. Wykaz zawierający te dane należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; b)oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - zawarte w punkcie 4 formularza Oferta; c) informację o podstawie dysponowania wyżej wskazanymi osobami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1.Zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności wykonawca nie wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy. 2.Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: a)wstrzymanie realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, c)warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót np. długotrwałe intensywne opady deszczu uniemożliwiające realizację robót itp. d)napotkanie na etapie budowy niewybuchów, e)konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, f) w przypadku udzielenia zgody Zamawiającemu na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu współfinansowanego ze środków RPO WM 2007-2013, przez Instytucję Zarządzającą. Fakty, o których mowa w pkt. 2 lit. b), c), d), e) muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót. 3.Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), której wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej a tym samym w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego i nie spowodują obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Będą to, przykładowo, okoliczności: a.powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b.powodujące poprawienie parametrów technicznych, c.wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 5.Możliwość zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazanych w § 14 umowy, za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: -śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, -nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, -jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja. 6.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników. 7.Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a)zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia, b)gdy zmianie ulegną zapisy umowy, przedmiotem której jest dofinansowanie tej inwestycji, w tym m.in. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klwow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klwów UL. Opoczyńska 35 26-415 Klwów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Klwów UL. Opoczyńska 35 26-415 Klwów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane z RPO WM 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

artykuł nr 3

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłudno

Klwów: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłudno
Numer ogłoszenia: 272404 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klwów , ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, woj. mazowieckie, tel. 048 6710010, faks 048 6710010 w. 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klwow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłudno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje:. - roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu robót pomiarowych w terenie równinnym; - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, grubość warstwy 12 cm; - wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej gr. 5 cm; - wykonanie przepustu drogowego - wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego z zagęszczeniem - pionowe znaki drogowe. Wykonanie wszelkich innych robót, czynności i dokumentów niezbędnych do zrealizowania inwestycji w tym m.in.: - przygotowanie zaplecza budowy; - zapewnienie bezpieczeństwa dla osób i mienia; - wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej; - wykonanie dokumentacji powykonawczej; - wykonanie innych opracowań, robót, usług i opłat niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia,.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • W ramach zamówienia uzupełniającego przewiduje się konieczność wykonania odwodnienia drogi w postaci rowu jednostronnego na odcinku około 250 m oraz wykonanie przepustu drogowego o długości około 6 m.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 500,00zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty: a)Wykaże co najmniej jedno zadanie o wartości brutto nie mniejszej 100 000,00 zł, polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości co najmniej 600 m (wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wg załącznika nr 4. b)Referencje potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty: a)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami posiadającymi uprawnienia tj.: - kierownik robót w specjalności drogowej w zakresie robót budowlanych posiadający aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wg załącznika nr 5. b)Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg załącznika nr 6.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1.Zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności wykonawca nie wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy. 2.Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: a)wstrzymanie realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót np. długotrwałe intensywne opady deszczu uniemożliwiające realizację robót itp. d) napotkanie na etapie budowy niewybuchów, e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, Fakty, o których mowa w pkt. 2 lit. b), c), d), e) muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót. 3. Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), której wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej a tym samym w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego i nie spowodują obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Będą to, przykładowo, okoliczności: a. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b. powodujące poprawienie parametrów technicznych, c. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 5. Możliwość zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazanych w § 14 umowy, za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: -śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, -nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, -jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników. 7. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia, b) gdy zmianie ulegną zapisy umowy, przedmiotem której jest dofinansowanie tej inwestycji, w tym m.in. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klwow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35 (pok. nr 5) 26-415 Klwów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

artykuł nr 4

Zakup artykułów żywnościowych do szkół

Klwów: Zakup artykułów żywnościowych do szkół
Numer ogłoszenia: 166579 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych , ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, woj. mazowieckie, tel. 48 6710010 w. 21, faks 48 6710010 w. 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klwow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup artykułów żywnościowych do szkół.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje Zakup artykułów żywnościowych do szkół. Opis przedmiotu zamówienia dzieli się na 7 zadań (części): Zadanie 1 - dostawa pieczywa Zadanie 2 - dostawa mięsa i jego podrobów Zadanie 3 - dostawa produktów spożywczych (ogólnie) Zadanie 4 - dostawa owoców i warzyw Zadanie 5 - dostawa produktów nabiałowych Zadanie 6 - dostawa produktów garmażeryjnych Zadanie 7 - dostawa produktów mrożonych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.80.00.00-6, 15.81.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: target=_blank>http://www.bip.klwow.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=1

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2013 godzina 10:30, miejsce: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

artykuł nr 5

Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Klwów

UWAGA!!!

w dniu 05.07.2013 r. zostały wprowadzone zmiany do SIWZ. Ogłoszenie o zamówienia zawiera ostateczną wersję SIWZ.

Klwów: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 02.09.2013 r. do 27.06.2014 r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
Numer ogłoszenia: 256622 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych , ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, woj. mazowieckie, tel. 48 6710010 w. 21, faks 48 6710010 w. 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klwow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 02.09.2013 r. do 27.06.2014 r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2013 r. do 27.06.2014 r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.): 1. Dowóz młodzieży do Zespołu Szkół Samorządowych - Publicznego Gimnazjum w Klwowie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych. 2. Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Samorządowych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwowie i Przedszkola Samorządowego w Klwowie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych. 3. Dowóz dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych. 4.Wykonawca sprawował będzie opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej. 5. Oferent zobowiązany jest podać kalkulację kosztów miesięcznego dowozu jednego ucznia do szkoły i z powrotem (przy uwzględnieniu ceny brutto jednego biletu miesięcznego), przy założeniach: 1) 22 dni nauki miesięcznie (koszt miesięczny dowozu 1 ucznia w miesiącu luty 2013 roku stanowił będzie połowę kosztu przewidzianego dla innych miesięcy (ferie zimowe) 2) Należy przyjąć organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. NR46, poz.432 z późn. zm.): - początek roku szkolnego: 02.09.2013 r. - zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2013 r. - 02.01.2014 r. - ferie zimowe trwają 2 tygodnie od 17.02- 2.03.2014 r. - wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający Święta Wielkanocne i kończy się w najbliższy wtorek po Świętach od 17.04-22.04.2014 r. - koniec roku szkolnego 27.06.2014 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty: a)licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób; zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z pózn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełnionyw przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty: a)Wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ), wykonał co najmniej 3 usługi przewozu odpowiadające zakresowi przedmiotu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący, dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty: a)Wykaz autobusów przeznaczonych do realizacji usługi

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna że wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty: a)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klwow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 UWAGA!!!

w dniu 05.07.2013 r. zostały wprowadzone zmiany do SIWZ. Ogłoszenie o zamówienia zawiera ostateczną wersję SIWZ.