artykuł nr 1

Dostawa specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Sadach Koloni

Wójt Gminy Klwów ogłasza przetarg na:

Dostawa specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Sadach Koloni
Numer ogłoszenia: 269229 - 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klwów , ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, woj. mazowieckie, tel. 048 6710010, faks 048 6710010 w. 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.klwow.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Sadach Koloni.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch jednakowych przenośnych motopomp pożarniczych oraz dwóch jednakowych jednofazowych agregatów prądotwórczych. 1. Minimalne parametry techniczne motopompy: Dane techniczne pompy: -jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa -Nasady tłoczne - 2 x STORZ B (75) -Nasada ssawna - 1 x STORZ A (110) -Wysokość ssania min. 8,5 m -Wydajność dla wysokości ssania 1,5 m minimalna: -przy ciśnieniu 10 bar - 960 l/min -przy ciśnieniu 8 bar - 1250 l/min -przy ciśnieniu 4 bar - 1750 l/min - Wydajność dla wysokości ssania 7,5 m minimalna: -przy ciśnieniu 8 bar - 790 l/min -Maksymalne wymiary (pozycja transportowa) dł/szer/wys - 675 x 780 x 750 mm -Masa (kompletna z rozdzielaczem oraz nasadami i zaślepkami): -bez paliwa - ok. 94,00 kg -z paliwem - ok. 110,50 kg Dane techniczne silnika -silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy,chłodzony wodą -liczba cylindrów - 2 -Pojemność skokowa - min. 615 cm3 -Moc nominalna - min. 40,8 KM (30,0 kW) -Pojemność zbiornika paliwa ok. 18 l (zbiornik paliwa ze stali nierdzewnej) - Zużycie paliwa ok. 9,5 l/godz. (przy ciśnieniu 8 bar i wydajności 800 l/min) -Układ rozruchowy: rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa) -System zasysania paliwa Automatyczny -Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne) -Zapłon - iskrownik w kole zamachowym -Oświetlenie - Reflektor strumieniowy 12 V, min. 35 W - Akumulator - 12 V, min. 21 Ah Ponadto motopompa powinna charakteryzować się lekką i zwarta konstrukcją, powinna posiadać obudowę chroniącą silnik przed zalaniem wodą wpływającą do pompy i łatwo zdejmowaną dla potrzeb serwisu. Wszystkie urządzenia pomiarowe, gałka sterowania tarczą przepustnicy oraz przełączniki umieszczone na panelu sterowniczym dla ułatwienia obsługi. Motopompa posiada obrotowe wyjście tłoczne w zakresie 180° pozwalające na zmianę kierunku węży tłocznych bez potrzeby przemieszczania pompy. 2. Minimalne parametry techniczne agregatów prądotwórczych: Parametry techniczne: -Moc znamionowa4,3 kVA / 4,3 kW -Prąd znamionowy18,6 A -Napięcie230 V - Częstotliwość50 Hz -Moc akustyczna Lwa - 97 dB (A) / 96 dB (A) - Maksymalne wymiary dł. x szer. x wys - 650x470x510 mm -Maksymalny ciężar - 58 kg / 69 kg Prądnica: -Typ - synchroniczna -Stopień ochrony - IP 23 Silnik: -Moc przy 3000 obr. / min. - min. 5,7 kW -Rodzaj paliwa - benzyna bezołowiowa 95 -pojemność zbiornika paliwa - min. 5,3 l -Zużycie paliwa - maks. 2,2 l/h -Rozruch - rozrusznik/rewersyjny linką Wyposażenie: -Gniazdo 16 A 1-fazowe - min. 2 szt. -Wyłącznik termiczny -Akumulator rozruchowy -Wyłącznik przy braku oleju Wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie w/w wymagań technicznych oferowanego sprzętu np.: ulotki, karty katalogowe, opisy techniczne, karty techniczne 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Na potwierdzenie równoważności oferowanych urządzeń należy załączyć do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, itp.). W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. 4. Przedmiot zamówienia musi spełnić wszystkie normy bezpieczeństwa, gwarantujące użytkownikowi bezpieczną eksploatację. Zaoferowany sprzęt pożarniczy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadający oznaczenie CE. 5. Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu będzie wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta. 6. Wszelkie dostawy i montaż urządzeń niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia realizuje Wykonawca. 7. Najpóźniej w trakcie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dostarczonego sprzętu pożarniczego: a) karty gwarancyjne, b) instrukcję obsługi i użytkowania (wersja papierowa i elektroniczna), c) świadectwa dopuszczenia, certyfikaty (świadectwo dopuszczenia w rozumieniu przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380), wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka.) 8. Sprzęt pożarniczy powinien być kompletny pod względem celu, do którego jest przeznaczony. Jeżeli w specyfikacji nie zostały wymienione wszystkie elementy, w ofercie należy podać szczegółowo elementy wchodzące w skład przedmiotu dostawy. 9. Warunki dotyczące gwarancji - Zamawiający wymaga min. 24-miesięczną gwarancję, której termin zaczyna biec w dniu odbioru faktycznego, 10. Odbiorcą sprzętu pożarniczego będzie Ochotnicza Straż w Sadach Koloni 11. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu dla 4 osób wskazanych przez Zamawiającego. 12. Odbiór przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenie szkolenia nastąpi w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Koloni. Wszelkie koszty związane z procedurą odbioru oraz szkolenia ponosi Wykonawca. Za dostarczenie sprzętu pożarniczego do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Koloni odpowiedzialny jest Wykonawca ..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.00.00-8.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  ulotki, karty katalogowe, opisy techniczne, karty techniczne itp.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1.Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 2.Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a)zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia,

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klwow.akcessnet.net

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klwów Ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Klwów Ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   


artykuł nr 2

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w 2012 r.

Wójt Gminy Klwów ogłasza przetarg na:

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w 2012 r.
Numer ogłoszenia: 255455 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klwów , ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, woj. mazowieckie, tel. 048 6710010, faks 048 6710010 w. 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klwow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w 2012 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Gminy Klwów w 2012 r. Waluta kredytu - złoty polski (PLN) Kwota kredytu - 345 600,00 PLN, Okres kredytowania - 1 rok (do 31.12.2013 r.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży następujące dokumenty: a)koncesję, zezwolenie lub licencję; b)oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1.Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 2.Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a)zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia, b)gdy zmianie ulegną zapisy umowy, przedmiotem której jest dofinansowanie tej inwestycji, w tym m.in. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klwow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów pok. Nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

artykuł nr 3

Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Klwów, współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wójt Gminy Klwów ogłasza przetarg na:

"Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Klwów, współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"


Numer ogłoszenia: 247753 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klwów , ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, woj. mazowieckie, tel. 048 6710010, faks 048 6710010 w. 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Klwów, współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Klwów, współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części: Zadanie 1 - zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Kłudnie Część nr 1 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Kłudnie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 2 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Kłudnie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 3 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Kłudnie z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 4 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Kłudnie z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 5 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Kłudnie z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 6 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Kłudnie - zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 7 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Kłudnie - zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 8 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Kłudnie - zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 9 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Kłudnie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - muzyczno-ruchowe. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 10 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Kłudnie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - muzyczno-ruchowe. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 11 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Kłudnie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - informatyczne. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Łącznie: 330 godzin Zadanie 2 - zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwowie Część nr 12 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Klwowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 13 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Klwowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 14 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Klwowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 15 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Klwowie z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 16 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Klwowie z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 17 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Klwowie z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 18 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Klwowie - zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 19 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Klwowie - zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 20 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Klwowie - zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 21 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - muzyczno-ruchowe. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 22 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - muzyczno-ruchowe. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 23 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - matematyczno - przyrodnicze. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 24 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - matematyczno - przyrodnicze. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 25 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - matematyczno - przyrodnicze. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 26 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 27 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy II PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 28 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy III PSP w Klwowie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Łącznie: 510 godzin Zadanie 3 - zajęcia w ramach Dziecięcej Akademii Przyszłości w Publicznej Szkole Podstawowej w Kłudnie Część nr 29 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Kłudnie - zajęcia ICT 1 grupa - 40 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 30 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Kłudnie z przedmiotów przyrodniczo - matematycznych 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 31 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Kłudnie z języków obcych (j. angielski) 1 grupa - 40 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 32 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Kłudnie w zakresie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 33 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Kłudnie sportowo - wychowawczych 1 grupa - 60 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Łącznie: 200 godzin Zadanie 4 - zajęcia w ramach Dziecięcej Akademii Przyszłości w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwowie Część nr 34 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Klwowie - zajęcia ICT 1 grupa - 40 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 35 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Klwowie z przedmiotów przyrodniczych 1 grupa - 10 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 36 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Klwowie z przedmiotów matematycznych 1 grupa - 20 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 37 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Klwowie z języków obcych (j. angielski) 1 grupa - 40 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 38 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Klwowie w zakresie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 39 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy IV - VI PSP w Klwowie sportowo - wychowawczych 1 grupa - 60 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 40 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I - III PSP w Klwowie - zajęcia ICT 1 grupa - 40 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 41 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I - III PSP w Klwowiez przedmiotów przyrodniczo - matematycznych 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 42 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I - III PSP w Klwowie z języków obcych (j. angielski) 1 grupa - 40 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 43 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I - III PSP w Klwowie w zakresie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego 1 grupa - 30 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Część nr 44 Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klasy I - III PSP w Klwowie sportowo - wychowawczych 1 grupa - 60 godz. w terminie od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Łącznie: 400 godzin Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza. Dla zajęć prowadzonych w ramach zamówienia 1 godzina = 45 minut (godzina lekcyjna) 2. Miejscem wykonywania zamówienia określonego w częściach nr: - 1-11 oraz 29-33 jest Szkoła Podstawowa w Kłudnie, Kłudno 83, 26-415 Klwów - 12-28 oraz 34-44 jest Szkoła Podstawowa w Klwowie, ul. Przysuska 4, 26-415 Klwów 3. Do obowiązków prowadzącego będzie należało m. in.: - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w godzinach dostosowanych do planu lekcji szkolnych i warunków szkoły (zaleca się, aby zajęcia odbywały się w miarę możliwości bezpośrednio po lekcjach lub przed) w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2013 r. dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych w dziennikach zajęć, listach obecności, kartach ewaluacji; - sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć, współpraca z dyrektorem szkoły, w której prowadzone będą zajęcia; - opracowanie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy szczegółowego harmonogramu i programu zajęć z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych udostępnionych przez Zamawiającego. Program zajęć powinien zawierać co najmniej ramowy zakres, który został wyszczególniony w opisie poszczególnych części w pkt 1. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie zajęć pod warunkiem przedstawienia go z pięciodniowym wyprzedzeniem i zaakceptowanie przez dyrektora szkoły. - realizacja przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnionym z dyrektorem jednostki i koordynatorem projektu harmonogramem zajęć, - prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji przedmiotu umowy oraz comiesięcznego przekazywania w formie elektronicznej i pisemnej informacji dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu o stanie realizacji przedmiotu umowy, w tym liczbie zrealizowanych godzin (karty pracy, dzienniki lekcyjne), - wspomaganie promocji i ewaluacji przedmiotu umowy, w tym informowanie o finansowaniu przedmiotu umowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ścisła współpraca z koordynatorem projektu w mierzeniu rezultatów przedmiotu umowy, - opis w dziennikach zajęć diagnozy problemu i analiza rezultatów założonych i osiągniętych przez uczniów - uczestników przedmiotu umowy we wstępnym etapie projektu i na jego zakończenie, - dobieranie metod nauczania ze szczególnym naciskiem na umiejętności praktyczne uczniów. - ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników przedmiotu umowy w czasie jego trwania, - przestrzeganie regulaminu pracowni, w której będą prowadzone zajęcia. - bieżące informowanie koordynatora projektu i dyrektora szkoły o problemach mogących mieć wpływ na terminową lub prawidłową realizację przedmiotu umowy - nieobecności uczestników na zajęciach lub prowadzącego ewentualne odstępstwa od harmonogramu itp., - wykonywanie innych czynności wynikających ze specyfiki dla danej części przedmiotu umowy, mających na celu osiągnięcie rezultatów przedmiotu umowy, - wspomaganie promocji i ewaluacji projektu - przestrzeganie Wytycznych dotyczących oznaczenia Projektu w ramach POKL - Wykonawca jest zobowiązany umieścić logo i oznaczenia wskazane przez Zamawiającego. na wszystkich opracowanych przez siebie materiałach oraz w korespondencji prowadzonej w związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia zajęć. Zamawiający zapewnia pomoce dydaktyczne służące indywidualizacji nauczania. Pomoce dydaktyczne będą ściśle związane z zajęciami dodatkowymi wskazanymi powyżej oraz będą odpowiadać rozpoznanym potrzebom,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 44.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: dla Części: 1,2, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,40,41,43,44: - stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela dyplomowanego; - kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r., Nr 50 poz.400). dla Części: 6,7,8,18,19,20: - stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela dyplomowanego; - kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r., Nr 50 poz.400); - uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych. dla Części 3,4,5,31,34,36,39: -stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego; -kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r., Nr 50 poz.400). dla Części 21,22,37,38,42: - stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego; - kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r., Nr 50 poz.400). b)oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem zmian, o których mowa w niniejszej SIWZ. 2.Możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: - zaistnienie, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łącznej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron; - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy; - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności 3.Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia 4.zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 5.zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansowa, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu; 6.gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 7.zmiany miejsca realizacji zajęć, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego. 8.w przypadkach wymaganych lub zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą zmian terminu wykonywania zamówienia; 9.zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany dokonanej prze władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustaw o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 10.Zmiany wprowadzone do umowy będą obowiązywały po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez obie strony. 11.Zmiana może dotyczyć tylko tych postanowień umowy, na których treść mają wpływ okoliczności określone w opisanych powyżej przypadkach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klwow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klwów Ul.Opoczyńska 35 26-415 Klwów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Klwów Ul.Opoczyńska 35 26-415 Klwów pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

artykuł nr 4

Klwów: Dostawa Ekogroszku w ilości około 170 ton do szkół z terenu Gminy Klwów na sezon grzewczy 2012/2013

  Klwów: Dostawa Ekogroszku w ilości około 170 ton do szkół z terenu Gminy Klwów na sezon grzewczy 2012/2013
Numer ogłoszenia: 353874 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych , ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6710010 w. 21, faks 0-48 6710010 w. 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: ug@klwow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Ekogroszku w ilości około 170 ton do szkół z terenu Gminy Klwów na sezon grzewczy 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Oferowany Ekogroszek powinien spełniać niżej wymienione parametry minimalne: - węgiel kamienny energetyczny typ 31.2 - wartość opałowa (Q ri) powyżej 26 000 kJ/kg - granulacja (uziarnienie): 5 - 25 mm - zdolność spiekania wg. metody Rogi, RI<20 - zawartość popiołu (części niepalnych) poniżej 10% - zawartość siarki poniżej 0,8% - wilgotność poniżej 15% Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa Ekogroszku o w/w parametrach do: - Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie, ul. Przysuska 4, 26 - 415 Klwów - 120 ton, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie, Kłudno 83, 26 - 415 Klwów - 40 ton, - Przedszkole Samorządowe w Klwowie, Ul. Sportowa 2, 26-415 Klwów - 10 ton. Sposób realizacji zamówienia: 1.Dostawa Ekogroszku będzie odbywać się jednorazowo w ilości nie większej niż 10 ton. 2.Zamówienie będzie realizowane w terminie 3 dni od telefonicznego złożenia zamówienia przez upoważnioną osobę. 3.Dostawy winny odbywać się w dniach pracy Urzędu Gminy. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować zamówienie na koszt własny. 5.Dostarczony Ekogroszek może być poddany każdorazowo badaniom kontrolnym. 6.Zleceniodawca może żądać przy każdej dostawie certyfikatu jakości węgla. 7.Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia/zwiększenia ilości zakupionego opału o 20% w stosunku do ilości wskazanych w SIWZ, uzależniając to od potrzeb wynikających z warunków pogodowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1.Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 2.Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a)zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klwow.akcessnet.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie Ul. Opoczyńska 35 26 - 415 Klwów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Klwów Ul. Opoczyńska 35 26 - 415 Klwów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

artykuł nr 5

Dostawa węgla kamiennego kostka w ilości około 90 ton na sezon grzewczy 2012/2013

Klwów: Dostawa węgla kamiennego kostka w ilości około 90 ton na sezon grzewczy 2012/2013
Numer ogłoszenia: 199759 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klwów , ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, woj. mazowieckie, tel. 048 6710010, faks 048 6710010 w. 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: ug@klwow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla kamiennego kostka w ilości około 90 ton na sezon grzewczy 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Węgiel kamienny kostka (60 - 200) gat. 1 w ilości około 90 ton 1. kaloryczność: min. 26 MJ/kg 2.zawartość popiołu max: 5 % 3.zawartość siarki max: 0,6% Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla o w/w parametrach do: Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26 - 415 Klwów - 90 ton - węgiel kamienny, Sposób realizacji zamówienia: 1.Dostawa węgla kamiennego będzie odbywać się jednorazowo w ilości nie większej niż 10 ton. 2.Zamówienie będzie realizowane w terminie 3 dni od telefonicznego złożenia zamówienia przez upoważnioną osobę. 3. Dostawy winny odbywać się w dniach pracy Urzędu Gminy. 4.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować zamówienie na koszt własny. 5.Dostarczony węgiel może być poddany każdorazowo badaniom kontrolnym. 6.Zleceniodawca może żądać przy każdej dostawie certyfikatu jakości węgla. 7.Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia/zwiększenia ilości zakupionego opału w stosunku do ilości wskazanych w SIWZ, uzależniając to od potrzeb wynikających z warunków pogodowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1.Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 2.Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a)zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klwow.akcessnet.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klwów Ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Klwów Ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie